OPKOM­LIN­GEN

BT - - BILER -

ANNONCETILLÆG APRIL 2015 DTC: MIKKEL C. JOHANSEN ( MCJ), du har nu kørt halvan­den sæ­son i Au­toMe­ster DTC. Hvad er di­ne for­vent­nin­ger til i år? MCJ: ” Sid­ste år var min før­ste ful­de sæ­son, men re­sul­ta­ter­ne bar desvær­re præg af en mis­lyk­ket sæ­son­start. Jeg dan­ne­de her­eft er mit eget team af de bed­ste folk, midt i sæ­so­nen og vi nå­e­de to gan­ge at vi­se, at vi kun­ne vin­de he­ats! Der­for tror jeg på, vi kan væ­re med i kam­pen om DTC mester­ska­bet i år, men kom­mer jeg i top 3, og­så til Nor­disk mester­skab, er må­let i hvert fald nå­et.” DTC: Du har valgt at kø­re i eget team­re­gi. Er det en for­del at væ­re her­re i egen ra­cer­bil ? MCJ: ” Ja der er fordele og ulem­per. Du har en del me­re fri­hed på al­le punk­ter, og kan bed­re kon­trol­le­re kva­li­te­ten af det der bli­ver ud­ført samt væl­ge de rig­ti­ge team­med­lem­mer. Men man mang­ler selv­føl­ge­lig en team­kam­me­rat at syn­kro­ni­se­re da­ta med, og man står med den sto­re op­ga­ve det er, at få så­dan et team til at fun­ge­re – det er jo en min­dre virk­som­hed, som skal væ­re den bed­ste for at kun­ne vin­de. Man får travlt, men man læ­rer til gen­gæld rig­tig me­get af det, som jeg hå­ber at kun­ne bru­ge i frem­ti­den.” DTC: Hvem for­ven­ter du vil bli­ve to­ne­an­gi­ven­de i årets mester­skabs­kamp? MCJ: ” Jeg er ik­ke tvivl om, at Jan Magnus­sen vil væ­re hård at slå i år - han er, den­ne gang, med i al­le løb og har for ba­re få må­ne­der si­den vist at han på in­gen må­de er ved at bli­ve gam­mel, ved at vin­de et af ver­dens stør­ste ra­cer­løb, ” Dayto­na 24H”. Der­næst for­ven­ter jeg mig og­så en del af DTC me­stre som, Cas­per El­gaard og Den­nis Lind, samt fl ere an­dre som har væ­ret med frem­me i 2014. Og selv­føl­ge­lig tror jeg be­stemt og­så, at jeg selv vil væ­re to­ne an­gi­ven­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.