NY RA­CER­BIL HAR FOR MAN­GE KRÆF­TER

BT - - BILER -

Tea­met må skrue ned for he­ste­kræft er­ne i den ny Opel Astra ra­cer, der del­ta­ger i Yoko­ha­ma Su­per Cup med 16- åri­ge Las­se M Sø­ren­sen fra Ham­mel bag rat­tet. Bi­len yder nor­malt 350 hk, men for at kun­ne del­ta­ge i Yoko­ha­ma Su­per Cup har tea­met bag den nyind­køb­te Opel Astra OPC Cup måt­te gø­re det mod­sat­te af, hvad man nor­malt gør med en ra­cer­bil. De har sat mo­tory­del­sen ned. Fak­tisk helt ned til 235 hk, som er mak­si­mum i Yoko­ha­ma Su­per Cup. Nor­malt har en Opel Astra OPC 280 hk fra den fi re­cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor, når den står hos Opel for­hand­le­ren, og i ra­cer­ver­sio­nen til lang­di­stan­ce­lø­be­ne på Nür­bur­gring er ydel­sen over 350 hk. ” Det er jo vil­kå­re­ne, men hel­dig­vis kan vi kø­re med 350 hk, når vi del­ta­ger med bi­len i lang­di­stan­ce­løb her­hjem­me,” si­ger Las­se M. Sø­ren­sen, der går i 9- klas­se på Søn­der­vangsko­len i Ham­mel. Las­se M. Sø­ren­sen har del­ta­get i Yoko­ha­ma Su­per Cup sid­ste år i en VW Po­lo og har ik­ke tid­li­ge­re kørt Opel Astra, men væ­ret til en to da­ges test i be­gyn­del­sen af marts i Spa­ni­en. ” Det er am­bi­tio­nen at bli­ve blandt de bed­ste. Ja, jeg tror på, at vi kan vin­de cup’en med den­ne bil. Vi ar­bej­der sta­dig med at fi nde den op­ti­ma­le op­sæt­ning af un­der­vog­nen til de dan­ske ra­cer­ba­ner, men selv om vi har måt­te skrue ned for kræft er­ne, så har Astra’en sta­dig et fan­ta­stisk drej­nings­mo­ment, der hjæl­per os til at kom­me hur­tigt ud af svin­ge­ne,” si­ger Las­se M Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.