Dan­mark

FC Midtjyl­land vil ha­ve re­kor­den for fl est hjem­me­ba­ne­sej­re for sig selv

BT - - SPORTEN - RE­KORD Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

13 kam­pe og 13 ’ rig­ti­ge’. FC Midtjyl­land har i den­ne sæ­son vun­det al­le su­per­liga- kam­pe, der kan vin­des på MCH Are­na, og klub­ben skrev sig med en 1- 0- sejr over Sil­ke­borg ind i liga­ens hi­sto­ri­ebø­ger.

For sam­men med FC Kø­ben­havns su­veræ­ne guld­hold fra 2011 har in­gen an­dre hold prø­vet at vin­de samt­li­ge 13 før­ste hjem­me­kam­pe i Su­per­liga­en.

Men FC Midtjyl­land vil ik­ke stop­pe her. De vil ha­ve re­kor­den for sig selv, og den skal kom­me mod Ran­ders 4. maj.

» Det ( at vin­de næ­ste kamp, red.) vil vi gø­re alt for at gø­re. Vi er mest gla­de for, at vi fi k sendt end­nu et sig­nal til os selv om, at vi vil øge af­stan­den til dem, vi kon­kur­re­rer med, og det fi k vi her­med gjort, og det var dej­ligt, « sag­de træ­ner Glen Rid­ders­holm til TV3 Sport.

Superligaens fø­rer­hold hav­de før kam­pen en af­stand på 45 po­int ned til Sil­ke­borg, men bund­prop­pen var trods den sto­re for­skel i ta­bel­len al­li­ge­vel tæt på at dril­le Ul­ve­ne fra He­den.

Tam før­ste halv­leg

Før­ste halv­leg var mil­dest talt idé­for­ladt, og mens FC Midtjyl­land trods alt pres­se­de me­re på i an­den halv­leg for at sik­re det tre po­int, så man ik­ke som i de tid­li­ge­re kam­pe et Glen Rid­ders­holm­mand­skab, der ba­re mo­ste mod­stan­der­ne på eget græs.

» Kam­pen som ud­gangs­punkt hav­de vi i kon­trol, men der er og­så man­ge ting, vi ik­ke lyk­kes med i dag. Det er os, der vil mest og for­sø­ger mest for at få de tre po­int, og jeg sy­nes, vo­res an­den halv­leg er god­kendt. Før­ste halv­leg sli­der vi me­re i det og er utå­l­mo­di­ge. Li­ge­som sta­dion var dødt det før­ste kvar­ter, var vo­res før­ste halv­leg det med vo­res præ­sta­tion, « sag­de midtjy­der­nes træ­ner og fort­sat­te:

» Vi vil­le det så me­get, at før­ste halv­leg blev lidt for­kram­pet. Vi hav­de nog­le gan­ge me­re tid, end vi tro­e­de, og det gjor­de og­så, at vi nog­le gan­ge tog lidt for dår­li­ge be­slut­nin­ger. Vi får ik­ke fl yt­tet Sil­ke­borgs or­ga­ni­sa­tion, og sam­let set var det ik­ke godt nok. «

» Det hand­ler må­ske og­så lidt om, at vi mang­ler lidt fl ow for ti­den, og vi mang­ler det at kun­ne sæt­te et hold sam­men i to, tre kam­pe i streg og ram­me det der top­ni­veau, som jeg har sagt, vi kun­ne i for­å­ret, og der må man si­ge, at der har væ­ret lidt grus i ma­ski­ne­ri­et. Der­for er det sinds­sygt stærkt af hol­det at vin­de, « for­kla­re­de Glen Rid­ders­holm.

Måt­te til­ses af læ­ge

LØR­DAG 18. APRIL 2015 Hans spil­le­re stod eft er kam­pen med sam­me ind­tryk, at spil­let ik­ke al­tid var li­ge pran­gen­de.

» Vi vandt, og det er det vig­tig­ste. 1- 0 er ri­ge­ligt for os, « lød det fra FC Midtjyl­lands an­fø­rer, Kri­sti­an Bach Bak.

» Det var fan­ta­stisk for os vin­de. For det var en me­get svær kamp « , for­kla­re­de ba­nens bed­ste, Rilwan Has­san, som brænd­te så me­get ener­gi af, at han mod slut­nin­gen af kam­pen måt­te til­ses af klub­bens læ­ge­stab, in­den han spil­le­de vi­de­re, og det var no­get af det, Sil­ke­borgs træ­ner, Kim Poul­sen, bed mær­ke i i sin ana­ly­se af ne­der­la­get.

» Det er tan­ke­væk­ken­de, at vi mod slut­nin­gen af kam­pen ser et par FC Midtjyl­land­spil­le­re lig­ge med kram­pe. Så ind­sat­sen er det, vi kan ta­ge med, selv om re­sul­ta­tet er skuff en­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.