’’

Brønd­bys be­sty rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, har ind­gå­et et ufor­melt sam­ar­bej­de med scout Ove Flindt Bjerg og Mön­cheng­lad­bach

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SAM­AR­BEJ­DE Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk Jan Bech Andersen

Det vil­le væ­re an­svars­løst og utak­nem­me­ligt ik­ke at lyt­te og ta­ge imod et til­bud om at få en ind­sigt i, hvor­dan en top- tre klub i Bun­des­liga­en gri­ber tin­ge­ne an

FC Midtjyl­land er gå­et helt nye ma­te­ma­ti­ske ve­je i jag­ten på de bed­ste spil­le­re. FC Kø­ben­havn har ud­vi­det sit net­værk med til­knyt­nin­gen af den tid­li­ge­re Chel­sea- scout Bjar­ne Han­sen, og nu sø­ger Brønd­by mod Tys­kland for at føl­ge med kon­kur­ren­ter­ne.

For­mand og sto­rak­tio­nær Jan Bech Andersen har så­le­des ind­gå­et et – ind­til vi­de­re – ufor­melt sam­ar­bej­de med Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og klub­bens dan­ske scout, Ove Flindt Bjerg, for på den må­de at bru­ge pen- ge­ne bedst mu­ligt i for­sø­get på at styr­ke hol­det.

Kon­tak­ten mel­lem de to blev an­gi­ve­ligt knyt­tet i for­bin­del­se med Brønd­bys mø­de med FC Kø­ben­havn i for­ri­ge uge, da de to blandt an­det over­væ­re­de 0- 0- kam­pen sam­men og ud­veks­le­de idéer. Næ­ste skridt er, at Jan Bech Andersen sam­men med en de­le­ga­tion fra klub­ben be­sø­ger den ty­ske tra­di­tions­klub.

» Ove og jeg hav­de en rig­tig god sam­ta­le, og der er fl ere pa­ral­lel­ler mel­lem Glad­bach og Brønd­by. Det vil­le væ­re an­svars­løst og utak­nem­me­ligt ik­ke at lyt­te og ta­ge imod et til­bud om at få en ind­sigt i, hvor­dan en top- tre klub i Bun­des­liga­en gri­ber tin­ge­ne an, « si­ger Jan Bech Andersen og af­slø­rer en tidlig pas­sion for sin nye sam­ar­bejds­part­ner.

» Når man som jeg har set fod­bold si­den be­gyn­del­sen af 1970er­ne og der­u­d­over hu­sker VM i 1974 med Jür­gen Sparwas­ser fra DDR, hu­sker man og­så Ove Flindt Bjerg som en pio­ner og en fi gh­ter. Han er til­med en pas­sio­ne­ret og vi­den­de mand, der ik­ke har sat sig i et hjør­ne og stop­pet med at læ­re, « si­ger Jan Bech Andersen om den tid­li­ge­re stor- spil­ler i AaB, Wa­ck­er Inns­bruck og Karls­hu­re.

Fle­re lig­he­der mel­lem klub­ber­ne

Jan Bech Andersen øn­sker ik­ke at ud­dy­be de mu­lig­he­der for et sam­ar­bej­de, han og Ove Flindt Bjerg har dis­ku­te­ret, men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kan der væ­re ta­le om alt fra klub­bens om­fat­ten­de ta­len­t­ar­bej­de og scou­ting­net­værk til ud­veks­ling af po­ten­ti­el­le spil­le­re.

Brønd­by er uden chef for scou­tin­gen, når Flem­m­ing Berg fra 1. juli be­gyn­der som ta­len­t­ud­vik­lings­chef i DBU, og selv om Ove Flindt Bjerg næp­pe er et em­ne til at gå ind i den stil­ling, ser Jan Bech Andersen ham som en op­lagt per­son at læ­ne sig op ad for at hen­te in­spira­tion til et for­bed­ret se­tup. Ik­ke mindst for­di Glad­bach li­ge­som Brønd­by har op­le­vet bå­de sport­s­lig og øko­no­misk mod­gang, men al­tid har hørt til blandt de sto­re ty­ske klub­ber.

» Glad­bach er jo en iko­nisk klub fra 1970er­ne, som har kæm­pet sig igen­nem kri­ser og nu lig­ger rig­tigt godt til i Bun­des­liga­en. Men hvad kon­tak­ten nu kan fø­re til, må ti­den vi­se, « si­ger Jan Bech Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.