Ring ba­re, Bendt­ner Stå­le Sol­bak­ken ser ger­ne Ni­ck­las Bendt­ner i FC Kø­ben­havn- trøj­en i næ­ste sæ­son, men så må an­gri­be­ren selv ta­ste Sol­bak­kens te­le­fon­num­mer ind og rin­ge nord­man­den op

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SOM­MER­FLIRT Mads Kind­berg Nielsen Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl ni­el@ spor­ten. dk mcs@ spor­ten. dk

LØR­DAG 18. APRIL 2015

Stå­le Sol­bak­ken og Ni­ck­las Bendt­ner har i fle­re gan­ge drøf­tet mu­lig­he­den for et sam­ar­bej­de i Par­ken, og snak­ken om et skif­te bli­ver ik­ke min­dre ak­tu­el af, at An­dreas Cornelius har bræk­ket an­k­len og er ude i om­kring seks må­ne­der.

Det ef­ter­la­der et tom­rum i kø­ben­hav­ner­nes for­re­ste ge­led, og der­for skal Stå­le Sol­bak­ken med al sand­syn­lig­hed ud at hen­te en er­stat­ning i som­me­rens trans­fer­vin­due.

Som tid­li­ge­re be­skre­vet i BT ser FCKs sto­rak­tio­nær Erik Skjær­bæk ger­ne Ni­ck­las Bendt­ner spil­le med løven på bry­stet, og Stå­le Sol­bak­ken vil be­stemt hel­ler ik­ke ig­no­re­re te­le­fo­nen, hvis den en dag ly­ser med Ni­ck­las Bendt­ners navn i dis­play­et.

» Hvis skif­tet skal bli­ve en re­a­li­tet, skal ini­ti­a­ti­vet kom­me fra Bendt­ners lejr - de har mit num­mer. To gan­ge tid­li­ge­re har vi i hvert fald lagt en rød lø­ber ud for ham, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken til BT.

Svært at mat­che løn

Bun­des­liga­en, som Ni­ck­las Bendt­ner for øje­blik­ket spil­ler i, lig­ger ik­ke kun ni­veau­mæs­sigt et styk­ke over Su­per­liga­en. Og­så på den øko­no­mi­ske front er der stør­re tal på løn­sed­lens bund­linje, og det kan væ­re en af de kna­ster, som skal ha­ve en tur med høv­len, før Bendt­nerSol­bak­ken- sam­ar­bej­det kan bli­ve til vir­ke­lig­hed.

En to- årig af­ta­le med en årsløn på 10 mil­li­o­ner kro­ner og en til­træ­del­ses­bonus på sam­me be­løb kan bli­ve det ni­veau, som Ni­ck­las Bendt­ner kan få at ar­bej­de med i FCK. Her er det værd at be­mær­ke, at dan­ske­ren skal be­ta­le tysk skat af bonus­sen, hvil­ket be­stemt er til hans for­del.

Bendt­ners nu­væ­ren­de kon­trakt ind­brin­ger ham iføl­ge BTs op­lys­nin­ger i om­eg­nen af 20 mil­li­o­ner kro­ner om året - en løn, som FC Kø­ben­havn får svært ved at mat­che. Men tal­jong­le­rin­gen har ik­ke væ­ret et te­ma mel­lem par­ter­ne.

» Vi har al­drig dis­ku­te­ret øko­no­mi, men jeg har selv væ­ret træ­ner i Bun­des­liga­en, så jeg ken­der selv­føl­ge­lig til løn­nin­ger­ne der­ne­de, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken med hen­vis­ning til 2011/ 2012- sæ­so­nen, da han var træ­ner for 1. FC Köln.

I Ni­ck­las Bendt­ner- lej­ren lig­ger det dog ik­ke li­ge for at rin­ge til Stå­le Sol­bak­ken, med­del­er Elisa Lyk­ke, pra­gent for dan­ske­ren.

» Han ( Bendt­ner, red.) har en in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re, og han læg­ger alt sit hjer­te­blod i sin nu­væ­ren­de klub, Wol­fsburg. Der er in­tet ak­tu­elt i for­hold til FCK. « Hvad med til som­mer? » Ni­ck­las Bendt­ner har kon­trakt med Wol­fsburg til som­me­ren 2017, så nej, det er hel­ler ik­ke ak­tu­elt. Han vil som ud­gangs­punkt ger­ne op­fyl­de sin kon­trakt, « si­ger Elisa Lyk­ke.

Den dan­ske an­gri­ber har væ­ret langt fra fast spil­le­tid for Wol­fsburg, men Bas Dost, der el­lers ind­led­te 2015 brand­varmt, er gå­et helt i stå som klub­bens første­an­gri­ber. Og med Ni­ck­las Bendt­ners mål tors­dag af­ten i Eu­ro­pa Le­ague- 1- 4- ne­der­la­get til Na­po­li kan chan­cen fra start må­ske al­le­re­de kom­me søn­dag mod Schal­ke 04. Ni­ck­las Bendt­ner er ik­ke ble­vet min­dre in­ter­es­sant for FC Kø­ben­havn, ef­ter An­dreas Cornelius blev ska­det. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.