SKARP SOM F

Lyk­kes det FC Kø­ben­havn at lok­ke Ni­ck­las Bendt­ner til klub­ben, får Lø­ver­ne en af Eu­ro­pas skar­pe­ste an­gri­be­re – hvis man ser på, hvor man­ge mi­nut­ter han skal bru­ge på at sco­re mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MÅ­L­KON­GER Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk 3.593 3.980 3.032 3.146 1.954 3,199 2.766 2.198

Hvis Ni­ck­las Bendt­ner skif­ter til FC Kø­ben­havn, vil han ik­ke ale­ne væ­re den klart stør­ste an­grebs­pro­fi l i Su­per­liga­en. Han vil og­så væ­re den skar­pe­ste, hvis man kan be­va­re sin nu­væ­ren­de må­l­form.

Ni­ck­las Bendt­ner har godt nok ik­ke få­et me­gen spil­le­tid i Wol­fsburg, men dan­ske­ren er fak­tisk for­holds­vis eff ek­tiv, når han får lov at smi­de træ­nings­trøj­en og træ­de ind over kridt­stre­gen.

I hvert fald når man ale­ne må­ler på an­tal­let af mål over for spil­le­mi­nut­ter. På den kon­to er han fak­tisk skar­pe­re end folk som Bun­des­liga- kon­kur­ren­ter­ne Ro­bert Lewan­dowks­ki fra Bay­ern Mün­chen og Schal­kes KlaasJan Huntelaar.

Kon­kur­rent er gå­et i stå

Tors­dag aft en score­de Ni­ck­las Bendt­ner Wol­fsburgs ene­ste mål i 1- 4 ne­der­la­get til Na­po­li i Eu­ro­pa Le­ague, og det kan må­ske væ­re nok til, at træ­ner Die­ter Heck­ing gi­ver ham chan­cen i ste­det for Bas Dost, hvis må­l­mo­tor hak­ker ge­val­digt for ti­den. Hol­læn­de­ren har ik­ke sco­ret i de fi re se­ne­ste Bun­des­liga­kam­pe, eft er han åb­ne­de 2015 med at ham­re 11 bol­de i net­tet i de før­ste seks kam­pe eft er vin­ter­pau­sen.

Sik­kert er det i hvert fald, at Bendt­ner fl ere gan­ge har gjort fi nt op­mærk­som på sig selv, når han har spil­let. Men hvor man­ge mi­nut­ter skal Bendt­ner bru­ge til at sco­re et en­kelt mål? Hvor­dan lig­ger han i den sta­ti­stik i for­hold til an­grebs­kol­le­ger­ne og

LØR­DAG 18. APRIL 2015 - kon­kur­ren­ter­ne i Bun­des­liga­en? Og hvad med top­sco­rer­ne fra ud­valg­te eu­ro­pæ­i­ske top­liga­er som Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Die­go Cos­ta el­ler Su­per­liga- top­sco­rer Martin Pu­sic?

Ved hjælp af hjem­mesi­den Soc­cerway. com er bt. dk dyk­ket ned i sta­ti­stik­ken for 2014/ 2015- sæ­so­nen og har fun­det frem til sva­re­ne i en li­ste over ud­valg­te an­gri­be­re i eu­ro­pæ­isk fod­bold. For at gø­re sam­men­lig­nin­gen mest re­a­li­stisk i for­hold til Bendt­ner er to an­gri­be­re ta­get med fra hver af top fem­klub­ber­ne i Bun­des­liga­en.

Sam­men­lig­nin­gen ta­ger ik­ke høj­de for even­tu­el­le ni­veau­for­skel­le på for ek­sem­pel Pre­mi­er Le­ague og Bun­des­liga­en, og den er ale­ne ud­tryk for, hvor man­ge spil­le­mi­nut­ter en spil­ler gen­nem­snit­ligt skal bru­ge for at sco­re et mål.

Fo­to: EPA, AFP og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.