Et selv­mål af Pyt­li­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ Claus Fi­sker

JAN PYT­LI­CK HAR brugt den­ne uge på at afl eve­re det, der til­sy­ne­la­den­de er hans af­skeds­sa­lut mod Dansk Hånd­bold For­bund, som gav den nu for­hen­væ­ren­de kvin­deland­stræ­ner en fy­re­sed­del mel­lem jul og nytår.

Ons­dag aft en meld­te Jan Pyt­li­ck sig på ba­nen i TV2s hånd­bold­ma­ga­sin, ’ Kon­tra’. Og det blev med en kri­tik mod DHF- sport­s­chef Ul­rik Wil­bek.

» Der er selv­føl­ge­lig man­ge ting, jeg ger­ne vil­le ha­ve gjort an­der­le­des. Spe­ci­elt he­le for­lø­bet om­kring det mester­skab vi var igen­nem ne­de i Un­garn ( EM 2014, red.). Vi har en sport­s­chef med i Ul­rik Wil­bek, som er en rig­tig dyg­tig træ­ner, og det var ik­ke su­per me­get spar­ring, vi hav­de - hver­ken om mester­ska­bet el­ler i for­hold til hol­det og ud­vik­ling, « sag­de Pyt­li­ck blandt an­det i pro­gram­met, hvor han ge­ne­relt eft er­la­der ind­tryk­ket af, at sam­ar­bej­det mel­lem ham og Wil­bek var tæt på ik­ke­ek­si­ste­ren­de.

Det er al­ment kendt i det dan­ske hånd­bold­mil­jø, at ke­mi­en mel­lem Pyt­li­ck og Wil­bek har væ­ret an­strengt i pe­ri­o­der. Spe­ci­elt si­den Wil­bek i sep­tem­ber 2012 blev præ­sen­te­ret som sport­s­chef og der­med blev chef for Jan Pyt­li­ck. UAN­SET HVOR­DAN MAN ven­der og dre­jer det, er det be­mær­kel­ses­vær­digt, at det ude­luk­ken­de er Wil­bek, der bli­ver navn­gi­vet i Pyt­li­cks kri­tik, da han med ret­te kun­ne ha­ve lan­get ud eft er fl ere i DHFs le­del­se. Og jeg må er­ken­de, at jeg ik­ke for­står den kri­tik, som Pyt­li­ck ita­le­sæt­ter. Fak­tisk sy­nes jeg, at det er et selv­mål, at eksland­stræ­ne­ren væl­ger at afl eve­re li­ge præ­cis det svirp med ha­len.

For jeg sid­der mest af alt til­ba­ge med ind­tryk­ket af, at Pyt­li­ck er med til at un­der­mi­ne­re si­ne eg­ne ev­ner som træ­ner. Som jeg tol­ker Pyt­li­cks ud­mel­din­ger, ly­der det som en slags op­råb om, at han godt kun­ne ha­ve brugt no­get hjælp fra Wil­bek.

Pyt­li­cks sid­ste to år i træ­ner­sæ­det for hånd­bold­kvin­der­ne bød på mas­siv kri­tik af net­op hans ev­ner, tak­ti­ske dis­po­si­tio­ner og en­ga­ge­ment - og med det, der i hvert fald kan tol­kes som en slags in­drøm­mel­se, gør han ik­ke me­get for at slet­te det ind­tryk. Tvær­ti­mod.

At kri­tik­ken og­så vir­ker ukon­kret er en an­den sag. Me­re spar­ring vil­le han ger­ne ha­ve haft . Fair nok. Men så vidt jeg er ori­en­te­ret, var der eva­lu­e­ring af hver ene­ste kamp un­der slut­run­der­ne mel­lem Pyt­li­ck og as­si­sten­ten Ul­rik Kir­ke­ly og sport­s­chef Ul­rik Wil­bek. HVAD ME­RE ØN­SKE­DE Pyt­li­ck? Skul­le Wil­bek væ­re ind eover det tak­ti­ske oplæg el­ler blan­de sig i ud­skift nin­ger­ne? Nej, selv­føl­ge­lig skul­le han ik­ke det. En land­stræ­ner og hans as­si­stent skal kun­ne kla­re sig selv. Selv­om man selv­føl­ge­lig skal gø­re brug af al­le de kom­pe­ten­cer, man rå­der over. Men så må man selv be­de om hjælp. Spe­ci­elt med den si­tu­a­tion, der har væ­ret i DHF, hvor Ul­rik Wil­bek med sin træ­ner- for­tid og­så har skul­let navi­ge­re for­sig­tigt for ik­ke at vir­ke alt for do­mi­ne­ren­de over for træ­ner­ne på de to lands­hold, han selv tid­li­ge­re har haft an­sva­ret for. Og iføl­ge mi­ne kil­der har der ik­ke væ­ret si­tu­a­tio­ner, hvor Pyt­li­ck har rakt en hånd ud til Wil­bek og er ble­vet af­vist.

At ke­mi­en mel­lem Pyt­li­ck og Wil­bek har væ­ret an­strengt, er en kendt sag. Og det bli­ver næp­pe bed­re af Pyt­li­cks ny­e­ste ud­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.