Far­vel Rio

Bad­min­ton- stjer­ner ri­si­ke­rer at mis­se OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

LØR­DAG 18. APRIL 2015

SPORNSOR- STRID

Fem af lan­dets stør­ste bad­min­ton- stjer­ner er ble­vet smidt af lands­hol­det, for­di de ik­ke vil spil­le med ba­min­ton­for­bun­dets sponsor Da­nisa på de­res spil­ler­trø­je. Og det kan nu få sto­re kon­se­kven­ser for dem.

Der er dra­ma i top­pen af dansk bad­min­ton. Her er spil­ler­ne Chri­stin­na Pe­der­sen, Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, Joachim Fischer, Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen nem­lig ble­vet smidt ud af Bad­min­ton Dan­mark og må der­for ik­ke læn­ge­re spil­le på det dan­ske lands­hold.

i går tog for­bun­det kon­se­kven­sen af en læn­ge­re­va­ren­de strid med de fem spil­le­re, som på grund af de­res in­di­vi­du­el­le sponsoraf­ta­le med småka­ge­pro­du­cen­ten Kjeld­sen Cook­i­es ik­ke vil­le op­træ­de med lands­hol­dets trø­jesponsor, Da­nisa.

Da­nisa er nem­lig og­så ka­ge­pro­du­cent, og der­for me­ner de fem bad­min­ton­stjer­ner ik­ke, at de kan spil­le med Da­nisa som sponsor på ma­ven af de­res spil­ler­trø­jer på lands­hol­det. Og det har nu ført til, at de ik­ke læn­ge­re er med på lands­hol­det.

For­bun­dets be­slut­ning om at smi­de dem af lands­hol­det kom­mer bag på spil­ler­ne, selv­om kon­flik­ten har kørt i et styk­ke tid. Det for­tæl­ler spil­le­ren Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.

» For­bun­det har talt om, at det kun­ne bli­ve en kon­se­kvens, hvis vi kom helt der­ud. Men at for­bun­det vil­le gø­re det og stå fast på det, er vi selv­føl­ge­lig ær­ger­li­ge og ryste­de over « , si­ger hun.

Hav­de I ik­ke for­ven­tet, at de vil­le gø­re det?

» Vi hav­de hå­bet, at vi kun­ne mø­des, in­den det kom helt der­ud, men det kun­ne vi desvær­re ik­ke, « si­ger Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.

Der har fle­re kon­se­kven­ser for spil­ler­ne, at de ik­ke læn- ge­re spil­ler på lands­hol­det. I før­ste om­gang kan spil­ler­ne ik­ke del­ta­ge i det fo­re­stå­en­de hold- VM i In­do­nesi­en, mens ud­sig­ten til at bli­ve ud­ta­get til OL og­så er kom­met i fa­re.

Øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser

De fem spil­le­res af­ta­le med Kjeld­sen Cook­i­es lø­ber nem­lig helt frem til OL i 2016, og den vil spil­ler­ne ik­ke op­si­ge. Ka­mil­la Ryt­ter Juhl hå­ber dog al­li­ge­vel, at hun og de øv­ri­ge spil­le­re kan kom­me i be­tragt­ning.

» Vi hå­ber, at vi kan hol­de et ni­veau, så vi ik­ke kan und­gå at væ­re po­ten­ti­el­le OL- del­ta­ge­re. Vo­res mål er li­ge nu, at vi skal bli­ve i top­pen af bad­min­ton­ver­de­nen og gø­re det så godt, at vi kan kom­me i be­tragt­ning til OL. Og­så selv om vi ik­ke læn­ge­re er en del af for­bun­det, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Vi vil ger­ne væ­re en del af for­bun­det igen, men det bli­ver svært med de to mod­stri­den­de kon­trak­ter, vi har li­ge nu. Selv­føl­ge­lig kun­ne det væ­re fedt, hvis vi kun­ne bli­ve en del af træ­nin­gen og mil­jø­et ude i Brønd­by igen, men li­ge nu kan jeg ik­ke se, hvor­dan vi skal lø­se det, for­di sa­gen er gå­et i hård­knu­de. «

Der er li­ge nu in­gen af­ta­le mel­lem de fem spil­le­re og Bad­min­ton Dan­mark om at mø­des igen for at fin­de en løs­ning på kon­flik­ten. Der­for når de med stor sand­syn­lig­hed ik­ke at bli­ve eni­ge in­den VM i In­do­nesi­en.

Ka­mil­la Ryt­ter Juhl for­tæl­ler, at for­bun­dets be­slut­ning om at smi­de dem ud og­så får øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for spil­ler­ne.

» Vi spil­le­re får dæk­ket ca. 50 pro­cent af vo­res rej­se­bud­get af for­bun­det, og det vil de ta­ge fra os. Det kom­mer vi selv­føl­ge­lig til at mær­ke. Men vi skal al­li­ge­vel ud og fin­de pen­ge selv, så nu skal vi ba­re fin­de fle­re. Det skal vi nok kla­re, el­lers må vi ba­re vin­de fle­re kam­pe, « si­ger hun.

En sid­ste kon­se­kvens af eks­klu­de­rin­gen af de fem doub­le­spil­le­re, der har hen­tet bå­de VM- og OL- me­dal­jer til Dan­mark, er, at de må fin­de et nyt sted at træ­ne. De er nem­lig ik­ke læn­ge­re vel­kom­ne i Brønd­by, hvor lan­dets bed­ste spil­le­re dag­ligt sam­les og træ­nes af land­stræ­ner Lars Uhre.

» Vi er hel­dig­vis ved at væ­re ud­dan­ne­de bad­min­ton­spil­le­re ef­ter man­ge år og ved, hvad der kræ­ves. Vi kan godt få sat et træ­nings­mil­jø op sam­men, og jeg tror, der er man­ge, som ger­ne vil træ­ne sam­men med os. Vi har og­så nog­le go­de klub­ber, som vi kan bli­ve en del af. Så jeg er ik­ke ban­ge for, at vi fal­der dra­stisk i ni­veau, « kon­klu­de­rer Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.

Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen er blandt de spil­le­re, der som yder­ste konskvens af en strid om sponso­rer kan mis­se OL.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.