’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk Jan­ne Karls­son Fo­to: Jan Kors­gaard

NHL- LOT­TE­RI

En kol­lek­tiv for­kø­lel­se har ramt det dan­ske is­ho­ck­eylands­hold.

Man må ha­ve is i ma­ven og se, hvad der sker i Nor­da­me­ri­ka

Kun el­le­ve spil­le­re delt­og i gårs­da­gens fri­vil­li­ge træ­ning in­den den tred­jesid­ste VM- test i dag kl. 17.00 mod Schweiz i Rø­d­ov­re Skøjte Are­na.

En af de el­le­ve var Arizo­na Coy­o­tes’ Mikkel Bød­ker, men ’ fe­ri­e­bar­net’ tæl­ler desvær­re ik­ke i VM- sam­men­hæng. Hans ska­de og ope­ra­tion i ja­nu­ar sat­te punk­tum på sæ­so­nen, så træ­nin­gen var ba­re hyg­ge med ven­ner­ne.

Land­stræ­ner Jan­ne Karls- son kan rej­se til VM i Ostra­va 29. april med tre må­l­mænd og 22 mark­spil­le­re, men nø­jes for­ment­lig med tre må­l­mænd, syv ba­ck­er og 13 forwards og la­der to plad­ser stå åb­ne.

» Man må ha­ve is i ma­ven og se, hvad der sker i Nor­da­me­ri­ka, « si­ger han til BT i den evi­ge kom­men­tar til VM­pus­le­spil­let.

Ind­til vi­de­re lig­ger det kun fast, at brød­re­ne Oli­ver og Mar­kus Laurid­sen kom­mer hjem fra de­res respek­ti­ve AHL- hold, selv om det først bli­ver of­fi­ci­elt på man­dag.

Mar­kus Laurid­sen er med i beg­ge kam­pe mod Tys­kland fre­dag og lør­dag i næ­ste uge i SE Are­na i Vo­jens, mens Oli­ver Laurid­sen først når frem til lør­dagskam­pen.

Da det er uto­pi, at Ana­heim Ducks’ Fre­de­rik Andersen kom­mer hjem, bli­ver de tre VM- må­l­mænd Pa­tri­ck Gal­braith, Se­ba­sti­an Da­hm og Si­mon Nielsen.

Her er seks sik­re VM- ba­ck­er i BTs op­tik: Jesper B. Jensen, Oli­ver Laurid­sen, Mar­kus Laurid­sen, Da­ni­el Nielsen, Emil Kristensen og Mads Bød­ker.

Kam­pen om den sy­ven­de plads står mel­lem Bjørn Ul­dall, Ras­mus Nielsen og Phil­lip Brug­gis­ser.

De 13 VM- forwarder, som even­tu­elt bli­ver sup­ple­ret af ud­slag­ne nor­da­me­ri­kan­ske spil­le­re:

Ni­chlas Hardt, Fre­de­rik Storm, Jesper ’ Zla­tan’ Jensen, Pa­tri­ck Bjor­k­strand, Mor­ten Mad­sen, Juli­an Jakob­sen, Mor­ten Gre­en, Kim Staal, Mor­ten Poul­sen, Ki­rill Starkov, Thomas Spel­ling, Anders Poul­sen og Mat­hi­as Bau Han­sen.

Den sto­re Fre­de­riks­havn­spil­ler med for­tid i Rø­d­ov­re, Mat­hi­as Bau Han­sen, har gjort det fortræf­fe­ligt i tre test­kam­pe og kan bli­ve årets VM- over­ra­skel­se.

Jan­ne Karls­son hav­de i af- tes ik­ke hol­det til an­den­dags­gil­det mod schweizer­ne på plads på grund af de man­ge for­kø­le­de spil­le­ree.

De to Søn­derjy­ske- guld­dren­ge Mads Bød­ker og Thomas Spel­ling er klar, og hvis for­kø­lel­sen ik­ke har slå­et Rø­d­ov­re- må­l­man­den Se­ba­sti­an Da­hm ud, af­lø­ser han den uhel­di­ge Pa­tri­ck Gal­braith. Karlskro­na- ke­e­pe­ren vil ger­ne glem­me kam­pen i Hørs­holm så hur­tigt som mu­ligt.

» Jeg er til­freds med det me­ste af kam­pen mod Schweiz i tors­dags ( 3- 6, red.). Vi spil­le­de op­ti­malt i før­ste halv­del af an­den pe­ri­o­de, men var for dår­li­ge i box­play og mat­che­de ik­ke Schweiz’ hur­tig­hed og in­ten­si­tet i tred­je pe­ri­o­de, « kon­klu­de­rer Jan­ne Karls­son.

Jan­ne Karls­son ved sta­dig ik­ke hvor man­ge spil­le­re fra Nor­da­me­ri­ka, han får med til VM i Tjek­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.