Fuglsang tru­er UCI med sags­an­læg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UDE­LUK­KEL­SE Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Jakob Fuglsang kan godt se sig selv læg­ge sag an mod den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on, UCI, hvis den fra­ta­ger Asta­na sin li­cens til at kø­re i Wor­ld Tour- lø­be­ne. Det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Mi­ster hol­det sin li­cens, vil man ik­ke læn­ge­re væ­re i stand til at kø­re de sto­re løb som for ek­sem­pel Tour de Fran­ce, og hvis det kom­mer så vidt, kan cykle­u­ni­o­nen for­ven­te at hø­re fra Fuglsangs ad­vo­ka­ter.

» Jeg har ik­ke gjort no­get for­kert, så hvis UCI ta­ger mit ar­bej­de fra mig, tror jeg, det en­der i et sags­an­læg, « si­ger Jakob Fuglsang til Ek­stra Bla­det.

Asta­na var sid­ste år in­vol­ve­ret i fle­re do­pings­a­ger, og det er på den bag­grund, at UCI gen­nem læn­ge­re tid har over­ve­jet at fra­ta­ge cy­kel­hol­det sin li­cens og der­med de­gra­de­re det til kon­ti­nen­tal­ni­veau.

Sponso­rer vil træk­ke sig

Iføl­ge den hol­land­ske avis De Te­le­graaf har UCI al­le­re­de be­slut­tet sig for at snup­pe li­cen­sen fra Fuglsang og co, og sker det, kom­mer det ik­ke kun til at svæk­ke cy­kel­hol­det på lan­de­vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.