Stop brok­ke­ri­et i For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

ER FOR­MEL 1 vir­ke­lig ved at smi­de en mil­li­ard- in­ve­ste­ring på gul­vet? De nye For­mel 1- mo­to­rer - tur­bo V6e­re med hy­brid­tek­no­lo­gi – der blev ind­ført sid­ste år, er i hvert fald un­der vold­somt pres.

Re­nault, der re­elt har ud­vik­let sig bag­læns og i dag har en dår­li­ge­re For­mel 1- mo­tor end sid­ste år, har åben­lyst tru­et med at for­la­de spor­ten. Og med dét, Hon­da- V6er­ne har præ­ste­ret ind­til nu, er der vist in­gen, der er 100 pro­cent sik­re på ja­pa­ner­nes For­mel 1- frem­tid.

For­mel 1- boss Ber­nie Ec­c­le­sto­ne hæv­der, at han al­tid har væ­ret imod de nye mo­to­rer.

» Det nye reg­le­ment var en fejl – vi bur­de ven­de til­ba­ge til de gam­le V8e­re, « har cir­kus­di­rek­tø­ren blandt an­det ud­talt.

Fle­re løbs- ar­ran­gø­rer har og­så brok­ket sig - de me­ner, at til­sku­er­ne bli­ver væk, for­di de nye tur­bo­mo­to­rers re­du­ce­re­de larm ik­ke læn­ge­re gi­ver den be­røm­te For­mel 1- to­ta­l­op­le­vel­se for al­le san­ser.

Og de seks team, der kø­ber de­res mo­to­rer hos Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Re­nault, præ­sen­te­res år­ligt for reg­nin­ger på om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner, der tvin­ger dem øko­no­misk i knæ.

Brok, brok, brok - For­mel 1- folk er alt for dyg­ti­ge til at ta­le de­res egen sport ned! SÅ LAD OS si­ge slå et par ting fast. For det før­ste: Det var bil­fa­brik­ker­ne selv - in­klu­siv Re­nault og Hon­da - der bad om det nye reg­le­ment. De 2,4- li­ters V8- mo­to­rer, der blev brugt i For­mel 1 ind­til sid­ste år, var tek­ni­ske di­nosau­e­re, og fa­brik­ker­ne vil­le ha­ve me­re mo­der­ne mo­to­rer.

Med de nye 1,6- li­ters hy­bridV6e­re, der gen­bru­ger bå­de var­meog brem­se- ener­gi, fik For­mel 1 igen re­le­vans for fa­brik­ker­nes ga­de­bi­ler.

At Re­nault ( og Hon­da) ik­ke kan få li­ge så man­ge he­ste­kræf­ter ud af de nye mo­to­rer som Mer­ce­des og Fer­ra­ri, er de­res eget pro­blem. Og Re­naults trus­sel om at træk­ke sig fra et reg­le­ment, man selv har væ­ret med til at ind­fø­re, er dår­lig ta­ber- men­ta­li­tet af vær­ste skuf­fe.

For det an­det: Ec­c­le­sto­ne og løbs­ar­ran­gø­rer­ne skal ba­re våg­ne op til år 2015. Til en tid, hvor de for­æl­de­de V8e­re ik­ke læn­ge­re hø­rer hjem­me - og til en tid, hvor støj og­så er lig med foru­re­ning.

Hvis For­mel 1- bil­let­ter­ne skal sæl­ges på, hvor me­get bi­ler­ne lar­mer, er der no­get helt galt med spor­ten. DET STØR­STE - ene­ste? - pro­blem med de nye mo­to­rer, er pri­sen. Men den vil fal­de, hvis der kom­mer fle­re fa­brik­ker ind i spor­ten. Nu er Hon­da kom­met med, og jeg hå­ber, at an­dre føl­ger ef­ter. Men jeg kan godt for­stå, at kon­cern­le­del­ser i den au­to­mo­ti­ve ver­den tø­ver: Hvor­for in­ve­ste­re mil­li­ar­der i et For­mel 1- reg­le­ment, alt for man­ge brok­ker sig over?

Nej - For­mel 1 skal sæl­ge sig selv til bi­lin­du­stri­en med po­si­ti­ve ar­gu­men­ter. Man­ge bil­fa­brik­ker de­ler i dag tek­nik på tværs af mær­ker­ne, og det kun­ne man og­så gø­re i For­mel 1. Re­nault kun­ne kal­der nog­le af de­res mo­to­rer Nis­san, og Fer­ra­ri kun­ne for ek­sem­pel sæt­te et FI­AT- mær­ke på de mo­to­rer, de le­ve­rer til Sau­ber el­ler Ma­nor. På den må­de vil ud­gif­ter­ne bli­ve delt over fle­re bud­get­ter, og mo­to­rer­ne bli­ve bil­li­ge­re for de pres­se­de team.

Og i al brok­ke­ri­et over de nye mo­to­rer, har For­mel 1 glemt at kom­mu­ni­ke­re til omver­de­nen, at de nye tur­bo- mo­to­rer bru­ger 30 pro­cent min­dre brænd­stof end de gam­le V8e­re - og kø­rer li­ge så stærkt ( og lar­mer min­dre).

Dét er snak, en­hver bil­fa­briks top­le­del­se for­står!

Re­nault er vendt på en tal­ler­ken i for­hold til F1- reg­ler­ne, og nu si­ger For­mel 1- bos­sen Ber­nie Ec­c­le­sto­ne ( th), at han he­le ti­den har væ­ret imod min­dre mo­to­rer og min­dre larm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.