1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ro­sen­borg vir­ker til at ha­ve et helt uhørt højt ni­veau i den­ne sæ­son, sær­ligt hvad an­går det fy­si­ske aspekt. Hol­det har trom­let si­ne før­ste to mod­stan­de­re i Tip­pe­liga­en over med en sam­let målsco­re på 11- 0, og Strøms­god­set får me­get svært ved at ven­de den ten­dens i aft en. Gæ­ster­ne har af­gi­vet sid­ste sæ­sons sto­re må­l­mand­spro­fi l, Adam Lar­sen, til ame­ri­kansk fod­bold og uden ham har de­fen­si­ven set me­get sår­bar ud. Ro­sen­borg slog Strøms­god­set med 4- 1 hjem­me i sid­ste sæ­son og bør og­så få let spil i aft en. 1- tal­let ser loven­de ud.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.