Mig? Af­hæn­gig...?

BT - - INDHOLD -

I for­ri­ge uge var jeg mo­bil- løs. Klod­set som al­tid, hav­de jeg tabt min smartp­ho­ne, hvil­ket hav­de få­et den til at ta­be fat­nin­gen – og gå i sort. Mo­bi­len er min ad­gang til ALT. Den rum­mer – ud over num­re til kil­der, fa­mi­lie og børn ( hvoraf jeg ik­ke kan hu­ske ét ene­ste i ho­ve­d­et) – al­le mi­ne fo­to, af­ta­ler, mail, Fa­ce­book og In­s­ta­gram. For ik­ke at glem­me mit ynd­lings­tids­for­driv – spil­let Flow – som jeg bil­der mig selv – og an­dre – ind, at jeg bli­ver skar­pe­re af at spil­le. Kort sagt en hel mas­se, som jeg vil­le væ­re ked af at mi­ste. Og jeg VAR ked af det. Men hån­den på hjer­tet var jeg må­ske me­re end det... I de to døgn, mo­bi­len var ind­lagt, var jeg så un­der­ligt rast­løs. Utal­li­ge gan­ge greb jeg ud ef­ter det sted på bor­det, hvor den ple­jer at lig­ge... Iføl­ge en svensk un­der­sø­gel­se tjek­ker vi voks­ne i gen­nem­snit vo­res mo­bil hvert sy­ven­de mi­nut. Tænk li­ge over, hvor man­ge af­bry­del­ser det gi­ver i lø­bet af en dag!?? I den­ne uge sæt­ter vi fo­kus på mo­bilaf­hæn­gig­hed. Bl. a. kan du te­ste, om du er i fa­rezo­nen. Jeg er over­ho­ve­det ik­ke – i hvert fald mær­ker jeg det ik­ke så me­get, nu hvor mo­bi­len igen er på plads li­ge ved si­den af min ven­stre hånd...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.