UGENS APP

BT - - KORT NYT -

‘ Sle­ep Bet­ter’ har ét sim­pelt for­mål: Du skal sove og våg­ne bed­re. Du for­tæl­ler ap­pen om du har træ­net, haft en stres­set dag, druk­ket me­get kaf­fe m. m. Der­ef­ter læg­ger du din smartp­ho­ne på madras­sen og si­ger: ’ God­nat’. I lø­bet af nat­ten vil ap­pen re­gi­stre­re di­ne be­væ­gel­ser, og om mor­ge­nen får du et di­a­gram, der vi­ser, hvor ef­fek­tiv din søvn har væ­ret. Bru­ger du ap­pen som alarm, vil væk­k­eu­ret rin­ge, når du sover let­test. Du kan hol­de sta­ti­stik over go­de og dår­li­ge drøm­me, og du kan se, hvor­dan du sover i for­hold til må­nens fa­ser. Ap­pen kan in­te­gre­res med Ap­ples He­alth- app. Plat­form: IOS og An­droid Pris: Ap­pen er gra­tis. Alarmto­ner kan til­kø­bes for 19 kr. In­fo: Sle­ep bet­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.