’ Syg­dom­men er en skjult vel­sig­nel­se’

Jesper Juel Mos­bæk tro­e­de han skul­le dø, da han fik at vi­de, at han hav­de sk­lero­se. Læn­ge holdt han syg­dom­men skjult for si­ne nær­me­ste. Ven­de­punk­tet kom den dag, han så døds­ang­sten i øj­ne­ne

BT - - TEST - Lars Bo Axel­holm Fo­to Martin Dam Kristensen

btwe­e­kend@ bt. dk

Etigt vil­le hav­ne i en kø­re­stol og at han in­den for en kort år­ræk­ke vil­le dø af sin syg­dom.

» Jeg be­gik den sto­re fejl at gå hjem og goog­le ’ sk­lero­se’. Det var jo helt for­fær­de­lig læs­ning. Der stod, at sk­lero­se var dø­de­lig og in­va­li­de­ren­de. Nu ved jeg, at sk­lero­se ik­ke er en syg­dom, man dør af. « I dag er Jesper oven­på igen – for­stå­et på den må­de, at han har lært at le­ve med sk­lero­sen. Han ved, at syg­dom­men ik­ke er dø­de­lig, og at man kan le­ve et godt og ak­tivt liv på trods af den, f. eks. er Jesper ak­tiv som hold­kap­ta­jn for sk­lero­se­for­e­nin­gens cy­kel­hold ’ Cy­kel­ner­ven’ i Nord­jyl­land.

Han el­sker cy­kel­spor­ten og det fak­tum, at han på den må­de er med til at sam­le pen­ge ind til forsk­ning i sk­lero­se. Men det har og­så et me­get per­son­ligt for­mål.

» Vi skal cyk­le op ad bjer­ge som Al­pe d’Hu­ez. Det hand­ler og­så om, at jeg ger­ne vil be­vi­se over for mig selv, at jeg sta­dig har kon­trol, at det ik­ke er sk­lero­sen, der be­stem­mer det he­le, « si­ger han.

Symp­to­mer­ne

Sk­lero­se kal­des syg­dom­men med de 1000 an­sig­ter. År­sa­gen er, at det er vidt for­skel­ligt, hvil­ke symp­to­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.