Det er synd for man­den

Hen­rik Ras­mus­sens før­ste ro­man stran­der som énspo­ret psy­ko­lo­gisk te­ra­pi­jour­nal

BT - - BOG- FIX - Af Ni­els Houkjær

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Jder, at fo­rel­skel­se blot er en ke­misk uba­lan­ce i hjer­nen. Vi må alt­så læn­ge­re ind i sin­det, som de si­ger i ’ Ryt­te­ri­et’. Helt ind til barn­dom­men – na­tur­lig­vis. Jo­han har lidt stærkt un­der en skils­mis­se, hvor fa­de­ren stak af, og mo­de­ren lod en gan­ske ube­ha­ge­lig og selv­hæv­den­de sted­far flyt­te ind i ma­ne­gen. I barn­dom­men sva­re­de Jo­han igen ved at træk­ke sig væk og gen­nem ung­dom­men spæn­der han en vid­træk­ken­de usår­lig­heds­zo­ne om­kring sig. Det er iføl­ge ro­ma­nen den­ne zo­ne, Lot­te – og kun Lot­te – kan træn­ge igen­nem med sit nær­vær.

Som om det ik­ke var nok, fre­kven­te­rer ho­ved­per­so­nen i den lil­le ro­man til­li­ge ho­spi­talsvæ­se­net for at for­be­re­de en pro­sta­ta­o­pe­ra­tion. Ik­ke al­vor­lig, men dog et ind­greb, der un­der seksu­a­lak­ten vil med­fø­re ud­løs­ning i blæ­ren. Læst sym­bolsk – alt­så en slags selv­be­frugt­ning. Og så­dan er det med Jo­han, der har det, som tit­len på ro­ma­nen hæv­der: ’ Jeg ved fak­tisk ik­ke hvor­for jeg er her’. En barsk er­ken­del­se. Men en er­ken­del­se, som ro­ma­nens slut­ning grun­digt de­men­te­rer. For på sid­ste si­de ser Jo­han sig selv i spej­let og ’ får øje på sig selv’. Te­le­fo­nen rin­ger, og Jo­han sva­rer ef­ter no­gen be­tænk­nings­tid ’ det er Jo­han’. Så alt­så: Op på he­sten igen, mand. Ple­je­far er død, og nye kær­lig­hed­s­e­ven­tyr ven­ter der­u­de.

Her­hjem­me har lit­te­ra­tu­ren de se­ne­ste år fo­stret en lang ræk­ke kvin­de­li­ge for­fat­ter­ska­ber, der magt­fuldt, nu­an­ce­ret og med stort lit­terært vin­ge­fang har for­ny­et ro­ma­nen som gen­re. Læst op imod de stær­ke kvin­dero­ma­ner er det­te man­de­klynk en be­græ­de­lig ca­se fra det psy­ko­lo­gi­se­ren­de nav­lepi­l­le­ri, der – set i lit­terær sam­men­hæng – må lu­ges bort som navleuld i man­de­lit­te­ra­tu­ren – trods fi­ne lit­teræ­re til­løb un­der­vejs. For­fat­ter: Hen­rik Ras­mus­sen. Ti­tel: Jeg ved fak­tisk ik­ke hvor­for jeg er her. Si­der: 160. Pris: 200 kr. For­lag: Pe­op­le’sPress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.