’ Vi er no­gen, der ik­ke spi­ser ste­nal­der­kost

San­ge­r­in­den Rie Ras­mus­sen fra ban­det ’ Dan­ser med Dren­ge’ er træt af det, hun kal­der ’ sundhedshysteriet’

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i

ho­eg@ bt. dk har al­tid en stop­fuld re­ol med man­ge spæn­den­de bø­ger. « » Jeg skal ihvert­fald ik­ke lyt­te til vo­res eget nye al­bum. Det har jeg lyt­tet til non- stop i fle­re må­ne­der. Mon ik­ke det bli­ver no­get MØ – hun ly­der som én, der har styr på det. Jeg kan og­så godt li­de Ma­rie Keys nye al­bum. Hun har skre­vet man­ge go­de kær­lig­heds­san­ge – med hjer­ne og hjer­te. « » Jeg lær­te ba­re så me­get af den ame­ri­kan­ske blu­es­gu­i­ta­rist, kom­po­nist og san­ger Bon­nie Raitt. Jeg har lyt­tet til hen­de i 30 år. Hun er på man­ge må­der mit for­bil­le­de. Hun har to­tal kon­trol. Hen­des mu­sik in­spi­re­rer mig. Bon­nie Raitt gør mig al­tid glad. ’ An­gel From Montg­o­me­ry’ er min fa­vo­rit. Den er fan­ta­stisk. « » I hjemmebiografen så jeg for ny­lig mu­si­ca­len ’ The So­und of Mu­sic’. Det er min fa­vo­rit. San­ge­ne er fan­ta­sti­ske, og jeg er vild med Julie An­drews, der spil­ler ho­ved­rol­len. « » Det er må­ske lidt pa­te­tisk men det ér ’ The So­und of Mu­sic’. Jeg tror, at film- ver­sio­nen er fyldt 50 år.

Den kan jeg ik­ke få nok af. «

Kurt. To dren­ge, Oli­ver og Vik­tor. • Edb- as­si­stent. Kom med i ban­det ’ Dan­ser med Dren­ge’ i 1994. • Med al­bum­met ’ Det hand­ler om pen­ge’. Ind­til 16. maj er ban­det på kon­cert­tur­né i he­le lan­det. » Jeg så Ma­rie Key i Sto­re Ve­ga. Hun var rig­tig god. Jeg vid­ste over­ho­ve­det ik­ke, hvad jeg skul­le for­ven­te. Men hun over­ra­ske­de mig vir­ke­ligt – hun kør­te med klat­ten. « » Det var Bon­nie Raitt i Sa­ga i Kø­ben­havn. Spil­le­ste­det fin­des ik­ke læn­gre, men kon­cer­ten var fan­ta­stisk. Jeg hav­de lyt­tet til Bon­nie Raitt i åre­vis. Der­for var det en fan­ta­stisk at hø­re san­ge­ne li­ve. Det var en stor op­le­vel­se, der sta­dig sid­der i mig. « » Jeg el­sker do­ku­men­tar­film, f. eks. nog­le der min­der mig om min egen barn­dom som når DR vi­ser en dokumentar om H. C. Ør­sted. « » Jeg hol­der mig langt fra ta­lents­how. Jeg sy­nes, at de har en un­der­lig over­fla­disk klang. Jeg ved af egen er­fa­ring, hvor lang tid, der går, før man som kunst­ner er klar til en kar­ri­e­re. Så den slags pro­gram­mer skæ­rer i mi­ne ører. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.