Hår­de­re kurs mod løm­ler

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk

NYT RE­GE­RINGS­UD­SPIL

» Vi re­a­ge­rer for lang­somt. Sank­tio­ner­ne er ik­ke ty de­li­ge nok. Der­for er der man­ge, der i dag er li­geg­la­de. «

Så­dan ly­der den kon­tan­te ud­mel­ding fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S), der for før­ste gang løft er slø­ret for ind­hol­det i et nyt re­ge­rings­ud­spil, der skal sik­re en hår­de­re kurs mod un­ge kri­mi­nel­le. Og sam­ti­dig age­re di­rek­te mod­svar til den bor­ger- li­ge op­po­si­tion, der går til valg på en la­ve­re kri­mi­nel la­val­der og en ny ’ ung­doms­dom­stol’.

Vil sty rke po­li­tiets mus­k­ler

» Vi har i dag bo­lig­om­rå­der i he­le lan­det, hvor der er ut­ryg­hed, og hvor der er un­ge, der sy­nes, de skal ha­ve lov til at be­stem­me, hvad man kan og ik­ke kan. Det skal vi sim­pelt­hen ik­ke ac­cep­te­re, « si­ger Mette Fre­de­rik­sen til Ber­ling­s­ke.

Ju­stits­mi­ni­ste­ren vil han­del med hash og hår­de stoff er på ga­der, sta­tio­ner og i bo­lig­om­rå­der til livs og be­teg­ner det som ’ et kæm­pe pro­blem’, da ga­de­han­del bå­de ska­ber ut­ryg­hed for bor­ge­re i he­le lan­det og sam­ti­dig i høj grad er be­gyn­del­sen på en kri­mi­nel lø­be­ba­ne for ud­sat­te un­ge i Dan­mark. Der­for læg­ger re­ge­rin­gen nu op til styr­ke po­li­tiets mus­k­ler på ga­de­plan.

Helt kon­kret skal loven æn­dres, så po­li­ti­et i frem­ti­den får let­te­re ved at for­by­de un­ge kri­mi­nel­le og ga­de­pus­he­re at be­fi nde sig i be­la­ste­de by­om­rå­der. Et nyt, skær­pet ’ zo­ne­for­bud’ skal alt­så gi­ve po­li­ti­et mu­lig­hed for at for­by­de tid­li­ge­re straff ede op­hold i be­stem­te by­de­le, uden ’ at der stil­les yder­li­ge­re krav til den kon­kre­te ud­vi­ste ad­færd’, som det frem­går af ud­spil­let.

» I dag skal der fo­re­lig­ge en vur­de­ring af, at man har en di­rek­te og syn­lig ad­færd, der gi­ver pro­ble­mer, før po­li­ti­et kan tvin­ge folk væk fra be­stem­te om­rå­der. Det, vi læg­ger op til, er, at ale­ne en per­sons til­ste­de­væ­rel­se er nok, « for­kla­rer Mette Fre­de­rik­sen til Ber­ling­s­ke.

Kri­tik fra eks­per­ter

Fle­re eks­per­ter kri­ti­se­rer dog over for Ber­ling­s­ke re­ge­rin­gens forskag.

Ju­rapro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Eva Smith si­ger til avi­sen:

» Det er jo en uskik, hvis man ud over en straf på­læg- ger sær­li­ge re­strik­tio­ner eft er­føl­gen­de, uden at der er be­vis for, at man rent fak­tisk har la­vet no­get ulov­ligt. Hvor­for ik­ke ven­de det om og idøm­me folk et zo­ne­for­bud i ste­det for fængsel i de til­fæl­de, hvor man bli­ver dømt for ek­sem­pel­vis narkokri­mi­na­li­tet. «

Iføl­ge re­ge­rin­gens ud­spil skal un­ge kri­mi­nel­le helt ned til 15 år kun­ne for­by­des ad­gang til om­rå­der, som po­li­ti­et ik­ke me­ner, de bør ha­ve lov at fær­des i. Over­hol­der man ik­ke et zo­ne­for­bud, kan det straff es med op til 40 da­ges ube­tin­get fængsel, hvis det sker gen­tag­ne gan­ge.

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) vil gi­ve po­li­ti­et stør­re mus­k­ler på ga­de­plan og med et skær­pet zo­ne­for­bud gi­ve po­li­ti­et mu­lig­hed for at for­by­de tid­li­ge­re straf­fe­de op­hold i be­stem­te by­de­le. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.