Det vil re­ge­rin­gen

BT - - NYHEDER - Anders Bæks­gaard an­bk@ ber­ling­s­ke. dk

UDEN KRI­MI­NA­LI­TET

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le har i fl ere må­ne­der ar­bej­det på et fæl­les ud­spil, der skal sik­re, at fær­re un­ge hav­ner i kri­mi­na­li­tet.

Ud­spil­let ’ En ung­dom uden kri­mi­na­li­tet’ skal frem mod et valg væ­re re­ge­rin­gens mod­svar til en sam­let bor­ger­lig op­po­si­tions øn­ske om at sæn­ke den kri­mi­nel­le la­val­der og ind­fø­re en så­kaldt ung­doms­dom­stol.

Ud­spil­let vil bli­ve præ­sen­te­ret på et fæl­les pres­se­mø­de mel­lem ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) og so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) i næ­ste uge. Med et nyt re­ge­rings­ud­spil ’ En ung­dom uden kri­mi­na­li­tet’ vil So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le over 11 til­tag styr­ke be­kæm­pel­sen af ung­dom­skri­mi­na­li­tet.

Vil ud­vi­de zo­ne­for­bud

Re­ge­rin­gen læg­ger blandt an­det op til at ud­vi­de det så­kald­te zo­ne­for­bud, så det bli­ver me­get let­te­re for po­li­ti­et at for­by­de un­ge kri­mi­nel­le at op­hol­de sig i be­stem­te – sær­ligt be­la­ste­de – by­de­le.

I ud­spil­let læg­ger re­ge­rin­gen sam­ti­dig op til en styr­ket ind­sats mod ud­sat­te un­ge med æl­dre sø­sken­de, der be­går kri­mi­na­li­tet.

Et an­det til­tag går ud på at styr­ke ’ op­dra­gel­sen’ af un­ge kri­mi­nel­le. I frem­ti­den skal myn­dig­he­der­ne stil­le stør­re krav til, at un­ge selv ret­ter op på de ska­der, de­res kri­mi­na­li­tet har med­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.