LAD OS NU BA­RE FÅ DET VALG ’’

Valg­pa­nik. Samt­li­ge par­ti­er og kan­di­da­ter tæn­ker kun på at po­si­tio­ne­re sig bedst mu­ligt over for væl­ger­ne.

BT - - DEBAT - ’ Hur­ra for Hil­lary Cl­in­ton’ FOR­BIL­LE­DET

Nej, val­get er ik­ke ud­skre­vet end­nu. I know. Men man kan ik­ke be­væ­ge sig i det off ent­li­ge rum, på de de so­ci­a­le me­di­er, se en nyheds­ud­sen­del­se el­ler åb­ne en avis uden at kon­sta­te­re, at der ik­ke fo­re­går ret me­get an­det i po­li­ti­ker­nes ho­ve­d­er end at kom­me til stå sig bedst med væl­ger­ne. SAMT­LI­GE PO­LI­TI­SKE INI­TI­A­TI­VER kan kun hen­reg­nes un­der ka­te­go­ri­en ’ valg­kamp’. Li­ge nu er der in­gen - selv om de på­står no­get an­det - der tæn­ker på, hvad der er til lan­dets bed­ste. Det hand­ler kun om, hvad der er bedst for kan­di­da­ter­ne og de­res eget par­ti. Me­get ener­gi og man­ge pen­ge går til at po­si­tio­ne­re sig. Få nu det valg ud­skre­vet i en ruf, så vi kan kom­me vi­de­re. ME­GET TY­DER PÅ, at det sker snart. Det er stats­mi­ni­ste­ren, der skal tryk­ke på knap­pen, og man­ge øko­no­mi­ske pa­ra­me­tre pe­ger li­ge nu hen­des vej. Vækst, be­skæft igel­se og den kends­ger­ning, at folk bru­ger fl ere pen­ge. Bag Thor­nings kampag­ne­plan står den tid­li­ge­re SFer, Thor Mö­ger Pe­der­sen, og han har haft en hel­dig hånd. Ind­van­drer­de­bat­ten ser ik­ke li­ge nu ud til at bli­ve den van­li­ge so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske akil­les­hæl, for­di re­ge­rin­gen tid­li­ge­re på året fo­re- tog stram­nin­ger på fl ygt­nin­ge­om­rå­det. Ind­til vi­de­re hol­des den fl an­ke i ave. Sam­ti­dig er der me­nings­må­lin­ger, der pe­ger Thor­nings vej. Si­den kri­sen i Ven­stre om Løk­kes tøj og fl yrej­ser har stats­mi­ni­ste­ren klart di­stan­ce­ret Løk­ke i di­ver­se tro­vær­dig­heds­må­lin­ger, og nu er det og­så be­gyndt at smit­te af på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes me­nings­må­lin­ger. DE GÅR FREM. Ik­ke i eks­pres­fart, men dog nok til at fejrin­gen af Hel­le Thor­nings ju­bilæum for­le­den var en fest for bå­de so­ci­al­de­mo­kra­ter og fag­be­væ­gel­se. Det be­gyn­der at lig­ne et mo­men­tum for den sid­den­de stats­mi­ni­ster, der for­står at ud­nyt­te si­tu­a­tio­nen. Thor­ning le­ve­re­de va­ren - bå­de som ta­ler og re­ge­rings­chef - da fl ere end en mil­li­on dan­ske­re fulg­te med på DR og TV2 un­der dron­ning Mar­gret­hes 75 års fød­sels­dag. MO­MEN­TUM KAN MAN ik­ke ta­le om for De Kon­ser­va­ti­ve, selv om de har skru­et op for re­to­rik­ken og sam­men­lig­ner is­la­mis­men med na­zis­men. Ja, der er ide­o­lo­gisk be­læg for den sam­men­lig­ning, men spørgs­må­let er, om det er klogt i en valg­kamp i 2015? Na­zis­men er så hi­sto­risk bun­det til Hit­ler og Tys­kland i en be­stemt pe­ri­o­de i 30er­ne og

DER­FOR BLEV JEG 40er­ne, og - som BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, Søs Ma­rie Se­erup skrev i ugens løb - er kon­ser­va­ti­ve væl­ge­re ik­ke hi­sto­ri­e­lø­se. Så tæt på mar­ke­rin­gen af 70- året for Dan­marks be­fri­el­se er det ’ dums­mart at træk­ke na­zi­kor­tet’. Li­be­ral Al­li­an­ce le­ver i me­re smult van­de. Nej, de spræn­ger ik­ke ban­ken, men de har gang i no­get. Og ja, de får pen­ge fra Saxo Bank, men der­for kan de jo godt age­re klogt. Samuelsen og co. er ret go­de til at gå eft er sub­stan­sen, kom­mu­ni­ke­rer godt på so­ci­a­le me­di­er og sig­na­le­rer åben­hed, når de f. eks. in­vi­te­rer al­le in­ter­es­se­re­de til at over­væ­re lør­da­gens års­mø­de i Kø­ben­havn. VEN­STRE HAR ET re­elt pro­blem. Par­ti­et ræk­ker ud eft er stats­mi­ni­ster­po­sten, men har svært ved at gi­ve kon­kre­te svar på de spørgs­mål, som væl­ger­ne stil­ler. Selv Ven­stres eg­ne kan­di­da­ter eft er­spør­ger kla­re svar fra par­ti­le­del­sen, og Lars Løk­ke har end­nu ik­ke kun­net ka­ste si­ne tro­vær­dig­heds­pro­ble­mer eft er tøj, fl y og bi­lags­sa­ger af sig. De dår­li­ge me­nings­må­lings­re­sul­ta­ter gi­ver grav­kam­mer­stem­ning hos Ven­stre, og et sjæl­dent mo­men­tum hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Og når det er stats­mi­ni­ste­ren, der har ser­ve­ret­ten, må val­get kom­me me­get snart. Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Jeg har al­tid følt, det var en bor­ger­pligt. Det er ik­ke al­le, der kan bli­ve land­stræ­ne­re i fod­bold. Der­for er det i or­den, at man rå­ber op om, hvem der skal ud­ta­ges, selv­om man ik­ke har no­get at skul­le ha­ve sagt i vir­ke­lig­he­den. Men al­le kan gå ind i po­li­tik - der­for sy­nes jeg, det er tyndt, hvis man ba­re sid­der på sin fl ade og rå­ber. Som om po­li­tik var det sam­me som til­sku­er­sport. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? På en må­de har jeg væ­ret der al­tid. El­ler næ­sten, i hvert fald. Da jeg gik i 9. klas­se i Skær­bæk i Søn­derjyl­land, var mit stør­ste øn­ske

UGENS LE­DE­RE

13. april:

14 kom­men­ta­rer

14. april:

’ Fag­bos­ser­nes ’ ga­ve’ til Thor­ning’

22 kom­men­ta­rer

15. april:

’ Er det alt, Ven­stre har at by­de på?’

52 kom­men­ta­rer

16. april:

’ Mar­gret­hes fortjen­te hyl­dest’

8 kom­men­ta­rer

17. april:

’ Vi har al­le brug for for­bil­le­der’

1 kom­men­tar

18. april:

’ Gyld­ne løft er kan man al­tid gi­ve’

0 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

at kom­me i er­hvervsprak­tik i Fol­ke­tin­get. Jeg hav­de en me­get dyg­tig læ­rer, Thor­kild Bork Han­sen, som sør­ge­de for, at det blev til vir­ke­lig­hed. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Ber­tel Haar­der. Han kan det po­li­ti­ske hånd­værk. Han skri­ver en glim­ren­de bog en gang hvert an­det el­ler tred­je år. Han kan hol­de en in­spi­re­ren­de ta­le til hver en tid. Og så er han en vir­ke­lig gent­le­man - selv om tem­pe­ra­men­tet kan lø­be af med ham. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At vir­ke til gavn for de men­ne­sker, der bor i Syd- og Søn­derjyl­land - på et li­be­ralt grund­lag, na­tur­lig­vis.

BER­TEL HAAR­DER

Tidl. mi­ni­ster ( V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.