Vel­kom­men til duk­ker­ne

BT - - DEBAT - PO­LI­TIK Sko­vlun­de

Le­ne Trel­de

Et lys­punkt duk­ker nu op i det po­li­ti­ske ka­os. Det nye par­ti Duk­ke­par­ti­et sam­ler li­ge nu stem­mer for at kom­me ind i Fol­ke­tin­get. Par­tiets dags­or­den er gan­ske en­kelt ’ til­ba­ge til po­li­tik’.

Duk­ke­par­ti­et er en re­ak­tion på den ud­bred­te po­li­ti­ker­le­de, som be­folk­nin­gen eft er­hån­den fø­ler. I me­nings­må­lin­ger be­skri­ves po­li­ti­ke­re som ut­ro­vær­di­ge, uansvar­li­ge og mud­der­ka­ste­re mv.

Det er jo eft er­hån­den umu­ligt for væl­ge­re at at få et sand­fær­digt bil­le­de af no­get så en­kelt som den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion i lan­det. For når den ene po­li­ti­ker si­ger A, og den an­den si­ger B, og det er desvær­re al­min­de­ligt, at man­ge eft er­hån­den ryster op­gi­ven­de på ho­ve­d­et ad de dan­ske po­li­ti­ke­re, som mest går op i at me­le egen ka­ge.

Som pro­test er Duk­ke­par­ti­et vel­kom­ment. De­res tragi­ko­mi­ske hvi­de ma­sker har­mone­rer kun alt for godt med den tra­ge­die, som det po­li­ti­ske cir­kus har ud­vik­let sig til her­hjem­me, men par­ti­et får en me­get stor op­ga­ve, så­fremt de skal vog­te al­le de bro­ge­de får på Bor­gen og få dem til at op­fø­re sig me­re an­svar­ligt og ta­le re­el po­li­tik til gavn for lan­det.

Te­a­ter­le­de­ren og dra­ma­ti­ke­ren Chri­sti­an Lol­li­ke er den ma­ske­re­de re­præ­sen­tant for Duk­ke­par­ti­et. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.