Dy­re­ven­nen Dan

BT - - DEBAT - DY­RE­VEL­FÆRD Dy­re­vel­færds­ord­fø­rer, DF

Den­nis Flydt­kjær

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Dan Jør­gen­sen er en sand dyreven – især når der er et valg på vej. Det kun­ne vi se for­le­den, da Dan Jør­gen­sen plud­se­lig prok­la­me­re­de, at han vil hæ­ve straf­fe­ram­men for dy­re­mis­hand­ling. Jeg er selv­føl­ge­lig glad for Dan Jør­gen­sens for­slag. Men det fo­re­kom­mer mig lidt mær­ke­ligt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tid­li­ge­re har af­vist præ­cis det sam­me for­slag fra DF, når vi har frem­lagt det.

Vi har set nøj­ag­tig den sam­me frem­gangs­må­de i for­hold til en lov mod seksu­el om­gang med dyr. Her stem­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så imod al­le fi re gan­ge, DF frem­lag­de for­sla­get i Fol­ke­tin­get.

Plud­se­lig frem­lag­de de så for­sla­get som de­res eget. Jeg sy­nes, det er en mær­ke­lig må­de at fø­re po­li­tik på. Vi kun­ne ha­ve hæ­vet straff eram­men for dy­re­værns­sa­ger for fl ere år si­den, hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hav­de lagt de­res spin på hyl­den og sam­ar­bej­det med DF. Vi stem­mer selv­føl­ge­lig for det nye for­slag fra S. I DF går vi op i dy­re­vel­færd – og så er det li­ge me­get, hvem der stil­ler for­sla­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.