FOR LET SPIL FO

Hjem­me­vær­net har i fle­re sa­ger slø­set med at op­be­va­re au­to­mat­vå­ben sik­kert for ty­ve. Et stjå­lent vå­ben brugt til ter­r­or­hand­ling i Kø­ben­havn

BT - - NF ER - Thomas Nør­mark Krog Sø­ren Is­høy Kjel­l­berg tnk@ bt. dk, sris@ bt. dk

VÅBENSJUSK

Hjem­me­vær­nets fri­vil­li­ge har gi­vet kri­mi­nel­le alt for let spil til at få fin­gre i au­to­mat­vå­ben, der kan bru­ges til at be­gå ter­ror. Det kan BT i dag af­slø­re.

De se­ne­ste tre år har der væ­ret ni ind­brud, hvor au­to­mat­vå­ben fra hjem­me­værns­folks pri­va­te hjem er stjå­let. I fi­re af til­fæl­de­ne har der væ­ret slø­set så me­get med sik­ker­he­den, at Hjem­me­vær­net selv i eg­ne rap­por­ter har kon­klu­de­ret, at der var brud på de så­kald­te ‘ op­be­va­rings­be­stem­mel­ser’.

Da Omar El- Hus­se­in skød to per­so­ner og sår­e­de fle­re po­li­ti­be­tjen­te i Kø­ben­havn tid­li­ge­re i år, var hans vå­ben et au­to­ma­tisk ge­vær af ty­pen M95, der net­op stam­me­de fra et rø­ve­ri hos en hjem­me­værns­mand i et bo­lig­kom­pleks i Ben­lø­se­par­ken i Ring­s­ted to år tid­li­ge­re. Her var vå­ben­ska­bet pla­ce­ret i kæl­de­ren un­der den bo­lig­blok, hvor han bo­e­de. Iføl­ge Hjem­me­vær­nets egen rap­port var vå­ben­ska­bet med M95 og magasin pla­ce­ret i kæl­de­ren, selv om ’ der var for­til­fæl­de, hvor kæl­der­rum er brudt op i be­byg­gel­sen’. Og det er langt fra det ene­ste ek­sem­pel på slø­se­ri med sik­ker­he­den

I ét til­fæl­de i Kø­ben­havn fra novem­ber 2014 var den hjem­me­værns- fri­vil­li­ge li­ge flyt­tet, hvor­for han ik­ke hav­de få­et vå­ben­ska­bet sat fast på væg­gen. Der­for kun­ne ind­brud­sty­ve­ne ta­ge ska­bet med fra sove­væ­rel­set ef­ter at ‘ at ha­ve ro­det no­get tøj igen­nem’, som det for­mu­le­res i rap­por­ten.

Måt­te eks­klu­de­res

I ét an­det til­fæl­de fra maj 2012 lyk­ke­des det ger­nings­mæn­de­ne til et ind­brud mod en hjem­me­værns­mand på Fyn at fin­de nøg­ler­ne, hvor­ef­ter de var i stand til at lå­se vå­ben­ska­bet op og stjæ­le et M95 plus tre tom­me ma­ga­si­ner. I maj 2013 ind­led­te Hjem­me­vær­net på Fyn end­da en parts­hø­ring om eks­klu­sion af en fri­vil­lig på grund af brud på sik­ker­heds­reg­ler­ne, for­di en tyv hav­de stjå­let et M95 au­to­mat­vå­ben, mens han var bort­rejst. Ty­ven fik let spil, for­di nøg­ler­ne til vå­ben­ska­bet var ef­ter­ladt i bo­li­gen, som hel­ler ik­ke var or­dent­ligt af­låst.

Ef­ter at det kom frem, at det var et stjå­lent vå­ben, der blev brugt af Omar El- Hus­se­ins un­der ter­r­or­an- gre­bet, har Hjem­me­vær­net igang­s­at en un­der­sø­gel­se. Og i mel­lem­ti­den har al­le de fri­vil­li­ge af­le­ve­ret bundstyk­ker­ne til de­res vå­ben, så de er ubru­ge­li­ge ind­til der er truf­fet en af­gø­rel­se.

En­heds­li­stens for­svarsord­fø­rer Ni­ko­laj Wil­lum­sen kal­der sju­ske­ri­et gro­tesk, og han me­ner al­le vå­be­ne­ne skal af­le­ve­res va­rigt til­ba­ge.

En trus­sel mod dan­sker­ne

» Vi me­ner, at det ud­gør en trus­sel imod dan­sker­ne, at der lig­ger så man­ge vå­ben rundt om­kring og fly­der. Det er en trus­sel vi gan­ske en­kelt ik­ke kan le­ve med, « si­ger han og til­fø­jer: tur­lig­vis stram­mes op på sik­ker­he­den, « si­ger han.

Selv i de til­fæl­de, hvor sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger­ne har væ­ret over­holdt, er det lyk­ke­des ty­ve­ne at ren­de med au­to­ma­tri­f­ler­ne. Af rap­por­ter­ne frem­går det ik­ke klart, hvor­dan ty­ve­ne har bå­ret sig ad ud­over at de har til­t­vun­get sig ad­gang til hu­set ved at be­gå ind­brud. I juli 2013 sker det, for­di den hjem­me­værns- fri­vil­li­ge er på Roskil­de Festi­val, og ind­brud­det sker, mens for­æl­dre­ne pas­ser hu­set. I et an­det til­fæl­de fra sep­tem­ber 2014 frem­går det, at ty­ve­ne har væ­ret i stand til at flå sel­ve vå­ben­ska­bet helt ud af væg­gen.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

VÅBENTYVERI FRA PRI­VAT BOPÆL PÅ FYN

VÅBENTYVERI FRA PRI­VAT BOPÆL PÅ FYN

Igen et ind­brud, hvor ger­nings­mæn­de­ne fin­der ge­vær­ty­pen GV M95. Hel­ler ik­ke her har den hjem­me­værns- fri­vil­li­ge over­holdt sik­ker­heds­be­stem­mel­ser­ne. I rap­por­ten hen­vi­ses der dog til, at bopæ­len skal af­lå­ses, vin­du­er skal ha­spes, li­ge­som nøg­ler til vå­ben­skab med­brin­ges, hvis den fri­vil­li­ge er væk i kor­te­re pe­ri­o­der. Un­der et ind­brud fin­der ger­nings­mænd nøg­ler­ne til vå­ben­ska­bet, hvor­ef­ter de åb­ner det og stjæ­ler ge­væ­ret, et GV M95. Det frem­går af rap­por­ten, at den fri­vil­li­ge ik­ke har over­holdt Hjem­me­vær­nets reg­ler for op­be­va­ring af vå­ben. Blandt an­det hen­vi­ses der til, at bopæ­len skal af­lå­ses, vin­du­er skal ha­spes, li­ge­som nøg­ler til vå­ben­skab skal med­brin­ges, hvis den fri­vil­li­ge er væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.