’’

BT - - NF ER - Ni­ko­laj Wil­lum­sen, En­heds­li­stens for­svarsord­fø­rer

Det er en helt gro­tesk si­tu­a­tion. Dan­mark be­fin­der sig ik­ke i en akut trus­sel om frem­med in­va­sion. Til gen­gæld kan vi se, at de her vå­ben fra pri­va­te hjem fø­rer til rø­ve­ri­er og se­ne­ste et ter­r­or­an­greb, og det er en fa­re, vi ik­ke kan le­ve med. Der­for me­ner vi ik­ke, at Hjem­me­vær­net bør ha­ve vå­ben i de­res pri­va­te hjem

» Det er en helt gro­tesk si­tu­a­tion. Dan­mark be­fin­der sig ik­ke i en akut trus­sel om frem­med in­va­sion. Til gen­gæld kan vi se, at de her vå­ben fra pri­va­te hjem fø­rer til rø­ve­ri­er og se­ne­st et ter­r­or­an­greb, og det er en fa­re, vi ik­ke kan le­ve med. Der­for me­ner vi ik­ke, at Hjem­me­vær­net bør ha­ve vå­ben i de­res pri­va­te hjem. «

Over­ra­sket over sjusk

Ven­stres med­lem af For­svar­s­ud­val­get Jakob En­gell- Sch­midt er over­ra­sket.

» Jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at jeg sy­nes, at et hjem­me­værn uden vå­ben er et im­po­tent hjem­me­værn. Men for folk, der får ud­le­ve­ret vå­ben, føl­ger der et stort an­svar. Og det kom­mer bag på mig at hø­re, hvor­dan der er ble­vet sju­sket med sik­ker­he­den i de pri­va­te hjem. Får Hjem­me­værns­fol­ke­ne igen ud­le­ve­ret bundstyk­ker­ne til de­res vå­ben, hvil­ket jeg for­ven­ter, så skal der na-

Iføl­ge Pe­ter Vig­go Jakob­sen, lek­tor ved For­svar­sa­ka­de­mi­et, så er spørgs­må­let om vå­ben til Hjem­me­vær­net et kom­pli­ce­ret reg­ne­styk­ke.

» Hvis man la­ver et reg­ne­styk­ke og spør­ger sig selv, om de her vå­ben no­gen­sin­de har red­det no­gen men­ne­ske­liv, så er sva­ret nok nej. I ste­det er de ble­vet brugt til ter­r­or­an­greb og til væb­ne­de rø­ve­ri­er, og så kan reg­ne­styk­ket hur­tigt bli­ve, at det de fa­cto har væ­ret en dår­lig for­ret­ning for den dan­ske sik­ker­hed med vå­ben hjem­me hos de fri­vil­li­ge i Hjem­me­vær­net. Men hvis så der kom­mer en Brei­vik i mor­gen, som får skudt ho­ve­d­et af, for­di der er en hjem­me­værns­mand, der er hur­tig på aftræk­ke­ren, så ser reg­ne­styk­ket plud­se­lig an­der­le­des ud, « si­ger han.

BT har talt med den po­li­tisk ud­pe­ge­de kom­mit­te­re­de for Hjem­me­vær­net, so­ci­al­de­mo­kra­ten Bjar­ne Laust­sen, for at hø­re, hvad han me­ner om de for­s­vund­ne vå­ben. Han øn­sker dog ik­ke at kom­men­te­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.