Aamund ad­va­rer Samuelsen ’’

BT - - R - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk As­ger Aamund, på LAs lands­mø­de

LA- LANDS­MØ­DE

Er­hvervs­man­den As­ger Aamund ad­va­rer Anders Samuelsen og Li­be­ral Al­li­an­ce om, at par­tiets ud­læn­din­gepo­li­tik ik­ke er skarp nok, og at det kan bli­ve et pro­blem ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg.

Sam­ti­dig kri­ti­se­rer Dansk Fol­ke­par­ti par­ti­et for det sam­me.

Det bli­ver me­get svært for DF og LA at for­hand­le ud­læn­din­gepo­li­tik, hvis blå blok har fler­tal ef­ter val­get, ly­der mel­din­gen fra DFs ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen.

As­ger Aamund har haft et nært sam­ar­bej­de med Li­be­ral Al­li­an­ce, si­den par­ti­et blev stif­tet, og han har væ­ret med til at udtæn­ke de­res over­ord­ne­de ud­læn­din­gepo­li­tik, som går på, at ud­læn­din­ge, der kom­mer til Dan­mark, skal ha­ve et job, in­den de an­kom­mer, skal la­ve sy­ge­for­sik­rin­ger og, at hver­ken de selv el­ler æg­te­fæl­len må træk­ke på de of­fent­li­ge ydel­ser de før­ste fem år.

Men nu ad­va­rer As­ger Aamund, der var gæ­ste­ta­ler ved LAs lands­mø­de i går i Tivoli Ho­tel i Kø­ben­havn om, at det ik­ke er nok, og at det ik­ke bli­ver kom­mu­ni­ke­ret godt nok.

» Pro­ble­met er flygt­nin­gepo­li­tik­ken, som be­ty­der, at al­le, der kom­mer ind i lan­det, på et tids­punkt bli­ver in­te­gre­ret i det dan­ske sam­fund. Hvis vi skal ha­ve mest ud af vo­res flygt­nin­ge­kro­ner, skal vi ik­ke bru­ge så me­get på at hjæl­pe bu­si­ness class- flygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark. Vi skal læg­ge næ­sten he­le ind­sat­sen i brænd­punk­ter­ne i sam­ar­bej­de med EU og FN. He­le sags­be­hand­lin­gen skal fo­re­gå der, « si­ger As­ger Aamund.

» På de so­ci­a­le me­di­er kan man se, at man­ge li­be­ra­le me­ner, at LA har så­dan en ra­di­kal strand­va­sker­po­li­tik – at man er alt for to­le­rant, og at pa­ro­len med luk­ke­de kas­ser og åb­ne græn­ser træk­ker par­ti­et ned. Fak­tisk har vi jo en po­li­tik, der si­ger, at du over­ho­ve­det ik­ke kan væ­re her, hvis du ik­ke er selv­for­sør­gen­de, men det bli­ver ik­ke kom­mu­ni­ke­ret godt nok. Og ud­læn­din­gepo­li­tik­ken bli­ver et cen­tralt spørgs­mål ved val­get. Det bli­ver et blo­digt slags­mål. Den al­min­de­li­ge dan­sker er godt træt af, at man ik­ke kan dæm­me op for det, og at det ko­ster det hvi­de ud af øj­ne­ne. Min ap­pel til LA er, at man er helt klar i mælet på det­te om­rå­de, « si­ger As­ger Aamund.

DF: Stem­mer med re­ge­rin­gen

DFs ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen ad­va­rer imod at tro, at Li­be­ral Al­li­an­ce vil fø­re en re­strik­tiv og stram ud­læn­din­gepo­li­tik. Han hen­vi­ser til, at LA har stemt for stør­ste­delen af re­ge­rin­gens og ven­stre­flø­jens lem­pel­ser af ud­læn­din- gepo­li­tik­ken bl. a. på asy­l­om­rå­det, fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­om­rå­det samt reg­ler­ne for ud­læn­din­ges op­nå­el­se af per­ma­nen­te op­hold­stil­la­del­ser. Han me­ner, at det bli­ver svært at sam­ar­bej­de med LA om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, hvis de får det af­gø­ren­de man­dat.

» De har kon­se­kvent ar­bej­det for at fjer­ne man­ge af de stram­nin­ger, som blev ind­ført før 2011. De har af­talt sto­re de­le af ud­læn­din­gepo­li­tik­ken med re­ge­rin­gen og En­heds­li­sten, og det fin­der jeg dybt be­kym­ren­de, « si­ger han.

Anders Samuelsen af­vi­ser kri­tik­ken.

» Vo­res ud­læn­din­gepo­li­tik er me­get hård. F. eks. me­ner vi, at flygt­nin­ge skal smi­des ud af lan­det, hvis de stjæ­ler så me­get som en cy­kel. As­ger Aamund er nok me­re skuf­fet over, at al­le ik­ke ken­der vo­res ud­læn­din­gepo­li­tik godt nok. Men det skal de nok kom­me til, « si­ger Anders Samuelsen.

kark-

På de so­ci­a­le me­di­er kan man se, at man­ge li­be­ra­le me­ner, at LA har så­dan en ra­di­kal strand­va­sker­po­li­tik – at man er alt for to­le­rant, og at pa­ro­len med luk­ke­de kas­ser og åb­ne græn­ser træk­ker par­ti­et ned

» In­gen bli­ver fy­ret på grund af os. Det ga­ran­te­rer jeg ger­ne. Selv­føl­ge­lig kan man bli­ve fy­ret af an­dre grun­de, men in­gen bli­ver fy­ret på grund af Li­be­ral Al­li­an­ces po­li­tik, « si­ger Anders Samuelsen. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.