Klar ved ta­bu­ret­ter­ne

BT - - R -

LA- LANDS­MØ­DE

Li­be­ral Al­li­an­ces for­mand Anders Samuelsen er klar til at gå i re­ge­ring.

Hvil­ke par­ti­er, der er med i den, er un­der­ord­net. Det vig­tig­ste er re­ge­rings­grund­la­get, si­ger han til BT.

» Det kom­mer an på ind­hol­det. Jeg er ik­ke ban­ge for at gå i re­ge­ring. Det af­gø­ren­de er ind­hol­det af re­ge­rings­grund­la­get. Jeg kun­ne jo bli­ve mi­ni­ster for en min­dre of­fent­lig sek­tor, « si­ger Anders Samuelsen med et grin.

Han lover, at in­gen vil bli­ve fy­ret, selv om LA får mu­lig­hed for at skæ­re ned på den of­fent­li­ge sek­tor, som de øn­sker. Men al­le stil­lin­ger bli­ver ik­ke gen­be­sat.

» 60.000 for­la­der den of­fent­li­ge sek­tor om året. Vi vil slan­ke sek­to­ren med 9.000 om året. Det kan sag­tens la­de sig gø­re. «

Kan vi over­ho­ve­det ha­ve et vel­færds­sam­fund, hvis der kom­mer man­ge fær­re pen­ge ind i skat­ter, re­gi­stre­rings­af­gift m. m., som I vil?

» I dag hi­ver vi 1.100 mil­li­ar­der ind i den of­fent­li­ge sek­tor. Det er ik­ke de sid­ste 100 mil­li­ar­der, der af­gør, om vi kan hjæl­pe de sva­ge og sy­ge. Der er ik­ke kom­met man­ge fle­re læ­ger, læ­re­re og sy­geple­jer­sker si­den 60er­ne. Der er kom­met me­get me­re bu­reau­kra­ti, « si­ger Anders Samuelsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.