IS ta­ger skyl­den for selv­mord­s­an­greb

Is­la­misk Stat har for før­ste gang slå­et til i Af­g­ha­ni­stan

BT - - NF ER -

AF­G­HA­NI­STAN

Fle­re selv­mord­s­bom­ber har lør­dag dræbt mindst 33 per­so­ner og sår­et over 100 i by­en Ja­la­la­bad i det øst­li­ge Af­g­ha­ni­stan.

Iføl­ge CNN har Is­la­misk Stat ( IS) ta­get skyl­den for an­gre­be­ne, der blandt an­det var ret­tet mod to ban­ker, hvor man­ge off ent­ligt an­sat­te stod i kø for at få ud­be­talt løn.

Den før­ste selv­mord­s­bom­be eks­plo­de­re­de iføl­ge Al Ja­ze­e­ra klok­ken 08.30 lo­kal tid, og kort tid eft er eks-

Det plo­de­re­de end­nu en bom­be ved en an­den bank kun 60 me­ter der­fra.

An­greb en hel­lig grav

Et tred­je an­greb fandt sted ved en hel­lig grav i by­en, men her kom in­gen til ska­de, skri­ver Al Ja­ze­e­ra.

Af­g­ha­ni­stans in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um op­ly­ser, at myn­dig­he­der­ne har uska­de­lig­gjort yder­li­ge­re to bom­ber, der blev fun­det fastspændt på mo­tor­cyk­ler i nær­he­den af bom­be­an­gre­be­ne.

En tals­mand for Ta­le­ban af­vi­ste kort tid eft er, at grup­pen stod bag an­gre­be­ne.

Iføl­ge CNN er det før­ste gang, Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for an­greb i Af­g­ha­ni­stan. BNB

strøm­me­de ind på det nær­me­ste ho­spi­tal eft er ter­r­or­an­gre­bet i den øst­li­ge by Ja­la­la­bad tæt på græn­sen til Paki­stan Fo­to: Reu­ters, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.