DET LØS­GÅ­EN­DE MIS

Ya­hya Has­san kal­der Dansk Fol­ke­par­tis Sø­ren Es­per­sen for na­zist. ’ Han er et løs­gå­en­de mis­sil’, me­ner en kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert

BT - - DER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

PRO­VO­KA­TØR

I en tv- de­bat i for­gårs af­tes vi­ste dig­te­ren og kan­di­da­ten for Na­tio­nal­par­ti­et Ya­hya Has­san end­nu en gang, at han er mand for kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser.

Det ske­te di­rek­te i ’ De­ad­li­ne’ på DR2, hvor dig­te­ren var i stu­di­et sam­men med par­tiets for­mand Kas­hif Ah­mad.

I en dis­kus­sion om­kring De Kon­ser­va­ti­ves ‘ na­zi­is­la­mis­me’- kampag­ne sag­de Ya­hya Has­san blandt an­det:

» Der fin­des fol­ke­tings­med­lem­mer i Dan­mark, som helt of­fi­ci­elt har væ­ret tæt­te­re på na­zis­men, end no­gen i vo­res par­ti på uof­fi­ci­el vis no­gen­sin­de kom­mer. « på Fa­ce­book ik­lædt nazi- uni­form, li­ge­som Ya­hya Has­san har på­stå­et, at Pia Kjær­s­gaard en­gang til­bød ham et blowjob. Der­for er kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Hen­rik By­a­ger ik­ke over­ra­sket over nazi- kom­men­ta­ren.

» Han er et et løs­gå­en­de mis­sil. Det kan man ro­ligt si­ge « , si­ger han.

De­ler van­de­ne

Hans op­træ­den på tv er mil­dest talt og­så aty­pisk. Så­le­des og­så i det om­tal­te in­ter­view på DR2. Her af­bry­der Ya­hya vær­ten Adam Holm fle­re gan­ge, li­ge­som han næg­ter at la­de jour­na­li­sten sty­re in­ter­viewet.

» Det er nog­le helt for­ker­te ting I ta­ler om. I har slet ik­ke fat i den lan­ge en­de, « ly­der det bl. a. fra Ya­hya Has­san, der på et tids­punkt og­så kal­der jour­na­li­sten Adam Holm for ‘ us­ag­lig’. To gan­ge må Adam Holm ma­ne til ro i stu­di­et.

» Vi skal ik­ke mund­hug­ges, « si­ger Adam Holm på et tids­punkt.

Ya­hya Has­sans an­ti- au­to­ri­tæ­re fa­con de­ler van­de­ne.

» Han spil­ler ef­ter si­ne eg­ne reg­ler, og det er jo bå­de foru­ro­li­gen­de og be­kym­ren­de, men og­så for­fri­sken­de. For der er så man­ge kon­ven­tio­ner om­kring, hvor­dan po­li­ti­ke­re bli­ver in­ter­viewet, hvil­ke må­der man for­mid­ler bud­ska­ber på, og hvor­dan man an­er­ken­der jour­na­li­ster­nes po­si­tion og ret til at stil­le spørgs­mål. Og det ski­der han højt på, « si­ger Hen­rik By­a­ger.

Han me­ner ik­ke, at Ya­hya Has­san kan sty­res el­ler nor­ma­li­se­res til at bli­ve, som po­li­ti­ke­re er flest.

Jeg ser ham slet ik­ke som po­li­ti­ker. Han er en stærk hold­nings- bå­ret per­son, som har fun­det en stærk plat­form at snak­ke ud fra. Men jeg har me­get van­ske­ligt ved at se ham som po­li­ti­ker med mø­der i Fi­nans­ud­val­get, « si­ger Hen­rik By­a­ger.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Den 19- åri­ge dig­ter og kan­di­dat for Na­tio­nal­par­ti­et Ya­hya Has­san er igen kom­met med kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser. I fre­dag af­tens ’ De­ad­li­ne’ på DR2 fik han sagt, at Dansk Fol­ke­par­tis Sø­ren Es­per­sen har væ­ret med­lem af Det Dan­ske Na­zist­for­bund.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams og Cas­per Chri­stof­fer­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.