’’

BT - - DER - Sø­ren Es­per­sen ( DF) om Ya­hya Has­san

Jeg er ved at ha­ve ondt af ham. Jeg sy­nes, han vir­ker så langt ude i sin des­pe­ra­tion, at det bli­ver me­get for­kram­pet. Og det er egent­lig trist

Hvem er det?, spør­ger vær­ten Adam Holm.

» Det er for ek­sem­pel Sø­ren Es­per­sen, som har væ­ret med­lem af Det Dan­ske Na­zist­for­bund. «

Sø­ren Es­per­sen har dog Østre Lands­rets ord for, at han ik­ke har væ­ret na­zist. I 2014 blev det LO- eje­de Tjeck Ma­ga­zi­ne dømt for, at det var us­andt, da bla­det på­stod, at Sø­ren Es­per­sen hav­de væ­ret med­lem af na­zist­par­ti­et, DNSB.

Fo­re­lagt Ya­hya Has­sans be­skyld­nin­ger si­ger Sø­ren Es­per­sen til BT:

Dig­te­rens sæ­reg­ne fa­con

’ De­ad­li­ne’- » Jeg er ved at ha­ve ondt af ham. Jeg sy­nes, han vir­ker så langt ude i sin des­pe­ra­tion, at det bli­ver me­get for­kram­pet. Og det er egent­lig trist. Han er en ung mand, som ik­ke rig­tigt har fun­det si­ne ben end­nu. Det kun­ne væ­re godt for ham, hvis han tog nog­le år til søs el­ler kom på land­brugs­sko­le og kom sam­men med nog­le al­min­de­li­ge, or­dent­li­ge men­ne­sker, så han kun­ne kom­me lidt til­ba­ge til li­vet igen, « si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Sø­ren Es­per­sen er ik­ke ene om at måt­te stå for skud, når dig­te­ren på sin sæ­reg­ne fa­con an­gri­ber po­li­ti­ske mod­stan­de­re.

Fol­ke­tings­kan­di­da­ten Hen­rik Da­hl ( LA) er tid­li­ge­re ble­vet po­stet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.