Far­lig far­ve på k

Hver tred­je får ge­ner fra ta­to­ve­rin­ger

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

SKA­DER

Drøm­men om en flot krop de­ko­re­ret med ta­to­ve­rin­ger kan hur­tigt ud­vik­le sig til et sund­heds­mæs­sigt ma­re­ridt. Ta­to­ve­rin­gen kan ska­be aku­t­te hud­pro­ble­mer, gå i be­tæn­del­se el­ler gi­ve al­vor­li­ge kom­pli­ka­tio­ner som blød­nin­ger, sår­skor­per, in­fek­tio­ner el­ler i vær­ste til­fæl­de blod­for­gift­ning.

I takt med at fle­re og fle­re dan­ske­re fort­sat væl­ger at pry­de de­res krop­pe med ta­to­ve­rin­ger, er der sket en stig­ning i an­tal­let af per­so­ner, som får ge­ner el­ler al­vor­li­ge kom­pli­ka­tio­ner af de­res ta­to­ve­ring. ve­rings­pro­ce­du­ren, ama­tørta­to­ve­ring og uhy­giej­ni­ske for­hold, « si­ger Jør­gen Serup, der des­u­den er for­mand for ar­bejds­grup­pen bag un­der­sø­gel­sen.

Det an­slås, at op mod 600.000 dan­ske­re er ta­to­ve­re­de. Det sva­rer til 13 pro­cent af den voks­ne be­folk­ning.

Ik­ke de­sto min­dre er der iføl­ge for­sker­ne bag un­der­sø­gel­sen man­gel på vi­den om ta­to­ve­rin­gers ind­virk­ning på hel­bre­det, li­ge­som der hel­ler ik­ke stil­les krav til ta­to­vø­rer­nes stan­dar­der for hy­giej­ne el­ler til de­res ud­dan­nel­se og er­hverv.

» Skønt ta­to­ve­rings­in­du­stri­en er i vækst og har væ­ret det i man­ge år, må vi kon­sta­te­re, at det er et for­sømt om­rå­de. Det er lidt som i det vil­de ve­sten. Der er in­gen reg­ler el­ler kon­trol med om­rå­det, li­ge­som der hel­ler ik­ke stil­les krav til ta­to­vø­rer­ne, « si­ger Mor­ten Grøn­bæk, der er for­mand for Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se.

Ny stra­te­gi

Iføl­ge rå­det be­ty­der det ur­eg­le­men­te­re­de ta­to­ve­rings­mar­ked, at for­bru­ger­ne står uden sik­ker­hed. Der­for fo­re­slår rå­det en ny stra­te­gi, der bå­de skal øge sik­ker­he­den og fore­byg­ge ta­to­ve­rings­ska­der.

Rå­det fo­re­slår blandt an­det en in­stans, der skal fø­re kon­trol med om­rå­det, li­ge­som det fo­re­slår, at ta­to­vø­rer skal cer­ti­fi­ce­res, og ta­to­ve­rings­blæk­ket re­gi­stre­res.

» Det hand­ler om at for­bed­re sik­ker­he­den og fore­byg­ge kom­pli­ka­tio­ner hos de dan­ske­re, der vil ha­ve en ta­to­ve­ring. De skal sik­res bed­re vil­kår end i dag. Blæk­ket skal væ­re ste­rilt, ta­to­vø­rer­ne skal cer­ti­fi­ce­res, og der skal me­re op­lys­ning til, så­dan at bor­ger­ne ken­der de sund­heds­mæs­si­ge ri­si­ci ved en ta­to­ve­ring, « si­ger Mor­ten Grøn­bæk.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

» Jeg sy­nes, det er en fan­ta­stisk idé at fø­re kon­trol med det, hvis det er en tred­je­del af al­le, der bli­ver ramt af pro­ble­mer. Det er for­holds­vis man­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.