’’

BT - - NYHEDER - Jør­gen Serup, pro­fes­sor og hud­læ­ge, Bis­peb­jerg Ho­spi­tal

10 pro­cent af alt nyind­købt blæk er foru­re­net med bak­te­ri­er

Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som er fo­re­ta­get af Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se. Og det er før­ste gang, at dan­ske for­ske­re har kort­lagt de sund­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af ta­to­ve­rin­ger i Dan­mark.

Mens én ud af tre dan­ske­re li­der af kro­ni­ske el­ler pe­ri­o­de­vi­se bi­virk­nin­ger el­ler kom­pli­ka­tio­ner af de­res ta­to­ve­ring, op­le­ver to ud af tre at få aku­t­te hud­pro­ble­mer i uger­ne ef­ter, at de har få­et la­vet en ta­to­ve­ring. De op­le­ver blød­nin­ger, sår­skor­per, kløe og hæ­vel­ser. I de me­re al­vor­li­ge til­fæl­de kom­mer der in­fek­tio­ner - og i vær­ste til­fæl­de blod­for­gift­ning.

Mang­len­de hy­giej­ne

Iføl­ge Jør­gen Serup, der er pro­fes­sor og hud­læ­ge ved Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, er mang­len­de hy­giej­ne i de fle­ste til­fæl­de år­sa­gen til kom­pli­ka­tio­ner­ne.

» Syn­de­ren er i nog­le til­fæl­de ta­to­ve­rings­blæk­ket. Vi ved ek­sem­pel­vis, at 10 pro­cent af alt nyind­købt blæk er foru­re­net med bak­te­ri­er. Men of­te skyl­des det og­så sel­ve ta­to-

DE TA­TO­VE­RE­DE 13 pro­cent af voks­ne i Dan­mark har en ta­to­ve­ring. 23 pro­cent af de 18- 29- åri­ge har én el­ler fle­re ta­to­ve­rin­ger. Li­ge man­ge mænd som kvin­der har en ta­to­ve­ring. 13 pro­cent for­try­der de­res ta­to­ve­ring. 16 pro­cent af per­so­ner med ta­to­ve­rin­ger øn­sker de­res ta­to­ve­ring helt fjer­net. Kil­de: Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.