Find Vil­helm­sen

SF- krig på Fyn Den tid­li­ge­re SF- for­mand glim­re­de ved sit fra­vær på lands­mø­det

BT - - NF ER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

SF- LANDS­MØ­DE

SF har brug for al­le kræf­ter, hvis par­ti­et skal be­va­re sin styr­ke ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg. Det har SF- for­mand Pia Ol­sen Dyhr gjort en dyd ud af at for­tæl­le med­lem­mer­ne frem til par­tiets lands­mø­de i den­ne we­e­kend. Men par­tiets tid­li­ge­re for­mand, An­net­te Vil­helm­sen valg­te al­li­ge­vel at bru­ge det me­ste af lør­da­gen på at del­ta­ge i Frisko­le­for­e­nin­gens års­mø­de i Kol­ding.

» Der var man­ge an­dre, der kun­ne bak­ke op på lands­mø­det. Jeg var in­vi­te­ret til at kom­men­te­re for­man­dens be­ret­ning på Dansk Frisko­le­for­e­nings års­mø­de, for­di jeg er for­mand for Fol­ke­tin­gets Bør­ne- og Un­der­vis­nings­ud­valg, og jeg er ble­vet in­vi­te­ret for lang tid si­den. Jeg har til gen­gæld fulgt lands­mø­det på net­tet og på Fa­ce­book og Twit­ter, « si­ger An­net­te Vil­helm­sen.

Skrø­be­li­ge må­lin­ger

SF hol­der lands­mø­de den­ne we­e­kend i Falco­ner Cen­tret på Fre­de­riks­berg. Et lands­mø­de, hvor samt­li­ge med­lem­mer er be­vid­ste om, at me­nings­må­lin­ger­ne er skrø­be­li­ge. Det vil væ­re helt af­gø­ren­de for par­ti­et, at al­le er op­mærk­som­me på de sig­na­ler, der bli­ver sendt til omver­de­nen. Pia Ol­sen Dyhr lan­ge­de hårdt ud ef­ter De Ra­di­ka­les øko­no­mi­ske po­li­tik og ef­ter So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes mang­len­de dag­pen­ge­løs­ning i sin ta­le. Og der blev klap­pet, hvor der

Når par­ti­fæl­ler skal kæm­pe om et en­kelt man­dat, skal der hol­des en hår­fin ba­lan­ce i valg­kam­pen. Kam­pen står ik­ke kun mod po­li­ti­ske mod­stan­de­re, men og­så mod par­ti­fæl­ler.

Udadtil sam­ar­bej­der man pro­fes­sio­nelt. Men un­der over­fla­den for­sø­ger man og­så at vin­de vig­tig støt­te og op­bak­ning in­de på par­ti­fæl­ler­nes ba­ne. Så­dan er si­tu­a­tio­nen for SF på Fyn, hvor Høn­ge for ny­lig vandt magt­kam­pen om at hol­de den vig­ti­ge 1. maj- ta­le i Oden­se, som er hans par­tik­reds. Vil­helm­sen for­søg­te at kom­me ind via en lo­kal LO- for­mand. Men SF i Oden­se af­gjor­de sa­gen til Høn­ges for­del,

Vil­helm­sen af­vi­ser, at to­nen er hård på Fyn, mens Høn­ge med­gi­ver, at valg­kam­pen er in­tens.

» Vi har et pro­fes­sio­nelt sam­ar­bej­de, men det er klart, at vi beg­ge går ef­ter at vin­de. Uan­set om jeg er i Fak­ta el­ler ude til mø­der, bli­ver jeg mødt af de sam­me to spørgs­mål: Hvor­når kom­mer val­get? Og bli­ver det dig el­ler An­net­te, der vin­der man­da­tet på Fyn? Men vi har trods alt sta­dig en chan­ce for at få to man­da­ter, « si­ger Kar­sten Høn­ge. sad på sin plads, da lands­mø­det gik i gang kl. 11.30.

’ Mær­ke­lig pri­o­ri­te­ring’

» Hvor er An­net­te?, « lød det bå­de i kro­ge­ne, ved bor­de­ne og på da­me­toilet­tet. Da ryg­tet gik, at hun hav­de valgt frisko­ler­ne frem for par­ti­et, var der én kom­men­tar, der gik igen: » Det var dog en mær­ke­lig pri­o­ri­te­ring. «

Men må­ske skal en af år­sa­ger­ne til Vil­helm­sens fra­vær fin­des i, at net­op Frisko­le­for­e­nin­gens med­lem­mer kan væ­re med til at sik­re hen­de gen­valg til Fol­ke­tin­get på Fyn. Her er ba­nen al­le­re­de krid­tet op til in­tens magt­kamp mel­lem hen­de og ær­ke­ri­va­len Kar­sten Høn­ge med til­nav­net ’ vi­ka­ren fra hel­ve­de’. Han var en af ban­ner­fø­rer­ne i SF- op­gø­ret mod sal­get af Dong- ak­tier til Gold­man Sa­chs og der­med stærkt med­vir­ken­de til, at Vil­helm­sen trak SF ud af re­ge­rin­gen og trå­d­te til­ba­ge som for­mand.

Som me­nings­må­lin­ger­ne står nu, bli­ver der kun plads til et man­dat på Fyn og der­med kun til en­ten Vil­helm­sen el­ler Høn­ge.

An­net­te Vil­helm­sen af­vi­ser, at hen­des pri­o­ri­te­rin­ger på lands­mø­de­ts før­ste dag har no­get med stem­me­fi­ske­ri at gø­re.

» Al­le væl­ge­re er vig­ti­ge, Frisko­le­for­e­nin­gens med­lem­mer er ik­ke vig­ti­ge­re end al­le an­dre, « si­ger Vil­helm­sen.

SF hol­der sær­de­les fre­de­ligt lands­mø­de uden de sto­re over­ra­skel­ser den­ne we­e­kend på Fre­de­riks­berg. Kar­sten Høn­ge og Car­sten Va­len­tin ( th) fra SFs kreds på Fyn måt­te sam­men med re­sten af SFs lands­mø­de und­væ­re den tid­li­ge­re for­mand, An­net­te Vil­helm­sen.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.