Fre­de­rik fra­rå­det

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

BRO­KØR­SEL

Kron­prins Fre­de­rik og hans føl­ge trod­se­de i stør­re om­fang end hidtil kendt po­li­tiets ad­vars­ler i sa­gen om den me­get fa­mø­se kø­re­tur over den storm­luk­ke­de Sto­re­bælts­bro.

BT kan i dag af­slø­re, at Fyns Po­li­ti i en te­le­fon­sam­ta­le med Kron­prin­sens ene livvagt fra Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) klok­ken 01 søn­dag den 11. ja­nu­ar fra­rå­de­de at kø­re over Sto­re­bælts­bro­en, der var luk­ket på grund af stormen Egon. Al­li­ge­vel kør­te bå­de Kron­prin­sen og livvag­ter­ne over broen et par ti­mer se­ne­re. Ef­ter BT skrev om kø­re­tu­ren har bå­de kon­ge­hu­set og PET måt­tet be­kla­ge of­fent­ligt for tu­ren, som i ja­nu­ar gik sin gang i ver­dens me­di­er.

Livvagt sig­tet

Sa­gen er vok­set, ef­ter Ra­dio24­syv man­dag af­dæk­ke­de, at Den Uaf­hæn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed ( DUP) har be­slut­tet at sig­te den ene af livvag­ter­ne, som kør­te ef­ter kron­prins Fre­de­riks bil – Kro­ne 7 – på beg­ge tu­re over Sto­re­bælts­bro­en. Det er så­le­des i for­bin­del­se med af­hø­rin­gen af den sig­te­de livvagt, at de nye op­lys­nin­ger er kom­met frem. Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg for­tal­te fre­dag, at den sig­te­de livvagt er hen­des kæ­re­ste.

Før­ste tur over broen ske­te om ef­ter­mid­da­gen, da Kron­prin­sen skul­le til DRs Sports­gal­la i Her­ning og igen sent nat­ten til søn­dag, da bi­len med Kron­prin­sen og en føl­ge­bil fra Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste skul­le til­ba­ge mod Sjæl­land.

Hidtil har det væ­ret frem­me, at kron­prins Fre­de­riks bil på tu­ren fra Sjæl­land mod Fyn fik lov at kø­re uden om kø­en af ven­ten­de bi­ler og bag bom­men. Her­ef­ter fort­sat­te Kro­ne 7 med føl­ge af livvag­ter­ne over broen uden til­la­del­se fra no­gen. I en re­de­gø­rel­se fra Sund og Bælt frem­går det til gen­gæld, at Sydsjæl­lands og Lol­landsFal­ster Po­li­ti nat­ten til søn­dag kon­tak­te­de Sto­re­bælts­bro­ens per­so­na­le for at be­de dem la­de Kron­prin­sen kø­re over broen, da han skul­le til­ba­ge ef­ter showet. Der­for har det ind­til nu stå­et til­ba­ge, at po­li­ti­et hav­de gi­vet Kron­prin­sen til­la­del­se til at kø­re til­ba­ge over broen.

Men nu kom­mer det frem, at Fyns Po­li­ti i en sam­ta­le med Kron­prin­sens livvag­ter nat­ten til søn­dag fra­rå­de­de at kø­re over Sto­re­bælts­bro­en.

» På vej til­ba­ge mod Sjæl­land er livvag­ter­ne i kon­takt med Fyns Po­li­ti, der med­del­er, at kør­sel over broen fra­rå­des, men der er mu­lig­hed for at kø­re over på eget an­svar. Fyns Po­li­ti gi­ver så­le­des ik­ke no­gen til­la­del­se til at kø­re over, men de for­by­der det hel­ler ik­ke. Her­ef­ter kø­rer kro­ne­bi­len over Sto­re­bælts­bro­en og livvag­ter­ne føl­ger ef­ter i de­res bil, « si­ger Po­li­ti­for­bun­dets ad­vo­kat Tor­ben Koch fra ad­vo­kat­fir­ma­et Koch/ Christensen.

In­gen må kø­re over

Po­li­ti­in­spek­tør ved Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti Thor­kild Steen Jensen si­ger helt klart, at in­gen får til­la­del­se til at kryd­se Sto­re­bælts­bro­en, når den er luk­ket på grund af storm.

» Jeg kan ik­ke ud­ta­le mig om den kon­kre­te sag, da den nu er over­ta­get af Den Uaf­hæn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed. Men jeg kan si­ge, at vi al­tid luk­ker Sto­re­bælts­bro­en, når det blæ­ser me­re end 25 me­ter i se­kun­det, for­di det er for far­ligt at op­hol­de sig på broen. Der er me­get stør­re ri­si­ko for uheld på broen, og man skal og­så tæn­ke på sik­ker­he­den for det red­nings­per­so­na­le, der even­tu­elt skul­le ud på broen og la­ve en red­nings­ak­tion. Mig be­kendt har vi der­for al­drig gi­vet til­la­del­se til, at no­gen kun­ne pas­se­re over Sto­re­bælts­bro­en, når den er storm­luk­ket, « si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren.

Mens det var pas­sa­ge­rer­ne i Kro­ne 7, der tog be­slut­nin­gen om at kryd­se broen på før­ste tur over Sto­re­bælts­bro­en, kan for­svar­sad­vo­kat Tor­ben Koch ik­ke sva­re på, om det var livvag­ter­ne el­ler kron­prins Fre­de­rik og hans chauf­før for­an i kro­ne­bi­len, der be­slut­te­de at kø­re over broen på hjem­tu­ren.

Må føl­ge ef­ter

» Jeg er ik­ke klar over, hvem der ta­ger be­slut­nin­gen. Jeg kan ba­re si­ge, at livvag­ter­ne na­tur­lig­vis er nødt til at føl­ge ef­ter Kron­prin­sens bil uan­set, hvor han kø­rer hen. El­lers vil­le de jo ik­ke pas­se de­res ar­bej­de, « si­ger Tor­ben Koch, der me­ner, at det er helt gro­tesk, at livvag­ten er sig­tet, da hans job er at føl­ge Kron­prin­sen.

Kon­ge­hu­set har ik­ke fle­re kom­men­ta­rer til sa­gen, op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­chef Le­ne Bal­le­by.

Her­ning

Kl. 02.53 Fyns Po­li­ti kon­tak­ter Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti, der in­for­me­rer Sund og Bælt om, at Kron­prin­sen med føl­ge skal luk­kes over broen.

Kl. 03.05

4.

Kro­ne 7 og PET- bi­len di­ri­ge­res uden om den ven­ten­de kø af bi­ler og over Sto­re­bælts­bro­en.

Kl. 03.51 Po­li­ti­et be­slut­ter, at broen kan åb­nes igen.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Kø­ben­havn

Kron­prins Fre­de­rik på DRs Sports­gal­la i Her­ning. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.