At kryd­se broen ’’

BT - - NYHEDER -

Kl. 14.02

1.

Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti be­slut­ter, at Sto­re­bælts- for­bin­del­sen skal luk­kes, da der i stormen Egon kan kon­sta­te­res vind­stød på op til 30 m/ s.

Kl. 15.15

2.

’ Kro­ne 7’ an­kom­mer, ef­ter­fulgt af en bil med to PET- vag­ter, til be­ta­lings­an­læg­get ved Hals­skov. Ef­ter af­ta­le med Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti får beg­ge bi­ler lov til at kø­re igen­nem sel­ve be­ta­lings­an­læg­get for at hol­de for sig selv. Plud­se­lig væl­ger chauf­før­en i ’ Kro­ne 7’ at kø­re over broen på trods af or­dre om det mod­sat­te. PET- vag­ter­ne er ik­ke in­for­me­ret om be­slut­nin­gen i ’ Kro­ne 7’ om at kryd­se broen og har ik­ke an­det valg end at føl­ge ef­ter.

Kl. 15.15

3.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Det er helt ka­ta­stro­falt, at Den Uaf­hæn­gi­ge Po­li­ti kla­ge­myn­dig­hed har valgt at sig­te en livvagt for ba­re at pas­se sit ar­bej­de

’ Kro­ne 7’ og PET- bi­len be­gyn­der hjem­tu­ren fra Her­ning til Kø­ben­havn. Den ene PET- vagt kon­tak­ter Fyns Po­li­ti om sta­tus for at kryd­se broen. Fyns Po­li­ti op­ly­ser i te­le­fo­nen, at det fra­rå­des at kø­re over Sto­re­bælts­bro­en, men de kan få mu­lig­he­den for at kø­re over på eget an­svar. Her­ef­ter be­slut­ter en­ten PET- vag­ter­ne, kron­prins Fre­de­rik el­ler chauf­før­en at ta­ge imod mu­lig­he­den, selv om det fra­rå­des.

Sto­re­bælts­bro­en. Fo­to: Sø­ren St­ef­fen

Hals­skov

Kor­sør

Kron­prin­sens bil ‘ Kro­ne 7’ ved sto­re­bælts­bro­en. Fo­to: Sisse Stroy­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.