Hvem valg­te?

BT - - NYHEDER - Claus Ox­feldt, Po­li­ti­for­bun­det Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

TVIVL

Kron­prins Fre­de­rik el­ler hans chauf­før tog be­slut­nin­gen om at trod­se po­li­tiets or­dre og kryd­se en el­lers storm­luk­ket Sto­re­bælts­bro.

De to livvag­ter, der i en føl­ge­bil kør­te ef­ter Kro­ne 7 var hver­ken i kon­takt med chauf­før­en el­ler Kron­prin­sen, da de to bi­ler kl. 15.15 den 10. ja­nu­ar an­kom til Hals­skov for at kryd­se Sto­re­bælts­bro­en på vej til Her­ning. Livvag­ter­ne ser, at kro­ne­bi­len for­an bli­ver ledt om på den an­den si­de af bom­men til broen, så Kron­prin­sen kan hol­de i fred. Men plud­se­lig op­da­ger de to livvag­ter, at kro­ne­bi­len be­gynd­te at kø­re, og må sæt­te ef­ter bi­len.

Mens kron­prins Fre­de­rik er hæ­vet over straf­fe­loven, er den ene af de to livvag­ter, der kør­te føl­ge­bi­len, nu sig­tet for at bry­de færds­els­lo­vens pa­ra­graf fi­re, hvor det frem­går, at ’ tra­fi­kan­ter skal ef­ter­kom­me de an­vis­nin­ger for færds­len, som gi­ves ved færds­el­stav­ler, af­mærk­ning på kø­re­ba­ne el­ler cy­kel­sti, sig­na­lan­læg el­ler på an­den må­de’.

En ka­ta­stro­fe

For­mand for Po­li­ti­for­bun­det Claus Ox­feldt kal­der sig­tel­sen for en ka­ta­stro­fe.

» Jeg sy­nes, det er helt ka­ta­stro­falt, at Den Uaf­hæn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed har valgt at sig­te en livvagt for ba­re at pas­se sit ar­bej­de. Jeg kan sag­tens for­stå, hvis der bli­ver rejst kri­tik af, at be­slut­nin­gen om at kryd­se broen, men jeg sy­nes, det er helt for­kert at rej­se en sig­tel­se mod livvag­ten, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.