Bal­la­de i London

Ri­ge og be­røm­te byg­ger på li­vet løs nedad i den bri­ti­ske ho­ved­s­ta

BT - - NF ER - Uf­fe Tau­dal uta@ ber­ling­s­ke. dk

LONDON

Nog­le be­bo­e­re i Lon­dons fas­hio­nab­le Ken­sing­ton- by­del våg­ne­de for­le­den op til en over­ra­skel­se. Et af de­res ga­des tre­e­ta­gers hu­se var i lø­bet af nat­ten ble­vet ny­ma­let i bre­de rød- hvi­de stri­ber på langs. ’ Det ser ud som en strand­hyt­te,’ lød det med hvis­len­de vre­de fra lo­ka­le, der ty­de­lig­vis ik­ke fandt af­vi­gel­sen fra den mon­dæ­ne eks­klu­si­vi­tet pas­sen­de for byg­nin­gen, der an­gi­ve­ligt er vur­de­ret til om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner, men i øje­blik­ket ik­ke er be­bo­et.

Eje­ren, en 66- årig kvin­de med bopæl i bå­de Schweiz og Stor­bri­tan­ni­en, var iføl­ge bri­ti­ske me­di­er og slægt­nin­ge uden var­me fø­lel­ser for hen­de ude i et hævn­togt mod na­bo­er, der hav­de sat sig imod et ny­byg­ge­ri in­klu­si­ve en to- eta­gers luksuskæl­der. Den fo­re­lø­bi­ge be­sked fra det lo­ka­le by­sty­re er, at udsmyk­ning af en fa­ca­de ik­ke er in­den for dets an­svars­om­rå­de.

Der­i­mod er af­vis­nin­gen af byg­ge­til­la­del­sen et nyt ek­sem­pel på en op­trap­pet kamp mod byg­ge­ri­er, der in­klu­de­rer ’ me­ga- kæl­dre’ og ’ is­b­jergs- hjem’ for at få flest mu­li­ge kva­drat­me­ter uden at bry­de stram­me reg­ler mod at byg­ge i høj­den i den bri­ti­ske ho­ved­stad. Stri­den har de se­ne­ste uger nå­et nye høj­der, hvor be­bo­e­re i Lon­dons vel­ha­ver­kvar­te­rer læg­ger pres på de­res lo­ka­le by­sty­re for at dæm­me op for den vok­sen­de trend. I 2001 fik det lo­ka­le by­sty­re for ’ Ken­sing­ton & Chel­seas an­søg­ning om 46 ud­vi­del­ser med kæl­de­re. Sid­ste år var der iføl­ge bri­ti­ske me­di­er 450 an­søg­nin­ger, og ten­den­sen er, at pla­ner­ne ræk­ker læn­ge­re og læn­ge­re ned i jor­den.

Ken­sing­ton & Chel­sea har be­slut­tet, at man nu kun vil til­la­de kæl­dre i én eta­ge og kun ud­strakt til 50 pro­cent un­der grunda­re­a­let uden om sel­ve hu­set mod tid­li­ge­re 85 pro­cent. West­min­ster vil føl­ge ef­ter, og Cam­den er gå­et i gang med lov­giv­nin­gen.

» Det er umen­ne­ske­ligt at ud­sæt­te folk med bopæl i nær­he­den for den for­fær­de­li­ge støj og alt an­det for­bun­det med den slags ud­grav­nin­ger, « sag­de sku­e­spil­le­ren Tom Con­ti iføl­ge Eve­ning Stan­dard i for­bin­del­se med en Ci­ty- fi­nans­mands om­fat­ten­de byg­ge­pla­ner for sit del­vist fre­de­de 1800tals bo­lig i Hamp­ste­ad.

Fyl­des med overdå­dig luksus

Stri­den dre­jer sig ho­ved­sag­ligt om gam­le, tra­di­tio­nel­le vi­cto­ri­an­ske og edwar­di­an­ske hu­se i Lon­dons dy- re­ste kvar­te­rer, der bli­ver ud­sty­ret med op til to og tre kæl­de­re­ta­ger og fyldt med overdå­dig luksus. Of­te med tre til fem me­ter til lof­tet på hver eta­ge. Tren­den er opkaldt ef­ter is­b­jer­ge, for­di der kan væ­re fle­re kva­drat­me­ter un­der jor­den, end man kan se ovenover.

Op­mærk­som­he­den er kun ble­vet stør­re af, at det fle­re ste­der er de ri­ge og be­røm­te, der har få­et pul­sen op. For ny­lig kom san­ge­ren Rob­bie Wil­li­ams på kant med den 71- åri­ge na­bo, Led Zep­pe­lin- mu­si­ker Jim­my Pa­ge. Wil­li­ams og fa­mi­lie køb­te i 2013 en stor vil­la i Hol­land Park til 175 mil­li­o­ner kro­ner, og nu vil­le de ger­ne ud­vi­de ’ med et sam­men­hæn­gen­de pro­jekt for et nu­ti­digt fa­mi­li­e­liv’, som det hed i byg­ge­an­søg­nin­gen til de lo­ka­le myn­dig­he­der. Det me­ste af ud­byg­nin­gen skul­le fo­re­gå un­der jor­den.

Pa­ge var mildt sagt ik­ke be­gej- stret og hy­re­de ar­ki­tek­t­eks­per­ter til at gø­re ind­si­gel­ser. De slog på mu-

Be­bo­e­re i Lon­dons fas­hio­nab­le Ken­sing­ton- by­del våg­ne­de for­le­den op til en over­ra­skel­se. Eje­ren af hu­set, en 66- årig kvin­de med bopæl i bå­de Schweiz og Stor­bri­tan­ni­en, var ude i et hævn­togt mod na­bo­er, der hav­de sat sig imod et ny­byg­ge­ri in­klu­si­ve en to- eta­gers luksuskæl­der. Fo­to: Ben Cawt­hra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.