Ns dy­re­ste ga­der

Ds dy­re­ste kvar­te­rer, mens na­bo­er­ne gør alt for at for­hin­dre det

BT - - NYHEDER - Sku­e­spil­le­ren Jo­an Coll­ins San­ge­ren Rob­bie Wil­li­ams. Fo­to: Scan­pix

som en ’ uer­stat­te­lig ar­ki­tek­to­nisk per­le’. En an­den na­bo, Jo­nat­han Sieff, ar­ving til Marks & Spen­cer for­ret­nings­im­pe­ri­et, var og­så vold­somt util­freds. Nu har Wil­li­ams ind­sendt nye nedska­le­re­de byg­ge­pla­ner.

’ Et hel­ve­de’

An­dre ste­der en­der det i den sto­re na­bo­kon­flikt. Qu­e­en- gu­i­ta­ri­sten Bri­an May har ud­talt, at det tid­li­ge­re så stil­le Ken­sing­ton er ved at ’ bli­ve et hel­ve­de’ med al­le skæn­de­ri­er­ne over byg­ge­ri­er. Sku­e­spil­le­ren Jo­an Coll­ins har kaldt det ’ cho­ke­ren­de’, at folk vil ge­ne­re al­le og byg­ge kæm­pekæl­dre i hu­se, hvor de kun bor ’ to- tre må­ne­der om året’. Juli­an Lloyd Web­ber har skre­vet i en kom­men­tar, at kæl­der­byg­ge­ri­et er ’ en pe­st’. Ik­ke mindst for­di na­bo og Daim­ler- Benz ar­ving Gert- Ru­dolf Fli­ck iføl­ge The Ti­mes hav­de få­et til­la­del­se til en to- eta­gers kæl­der med walk- in- clo­set for som­mer- og vin­ter­tøj, op­be­va­rings­rum, svøm­mepøl, fit­ness- rum, en bi­o­graf og en skøn­heds­sa­lon. Vi­cto­ria og David Beck­ham mød­te pro­te­ster på grund af plan­lagt aircon­di­tion til de­res træ­nings­rum i kæl­der­ud­vi­del­sen. Fod­bold­spil­le­ren Frank Lampard samt Stor­bri­tan­ni­ens ri­ge­ste kvin­de, man­ge­mil­li­ar­dær og tid­li­ge­re ’ Miss UK’ Kirsty Berta­rel­li har beg­ge for ny­ligt mødt sto­re pro­te­ster over kæl­der­pla­ner i de­res hu­se. I man­ge til­fæl­de er det ’ al­min­de­li­ge’ be­bo­e­re, der kla­ger over ri­ge, ny­an­kom­ne na­bo­er.

Huspri­ser eks­plo­de­ret

Hvis fru­stra­tio­nen mø­der en vis ska­de­fryd i re­sten af Stor­bri­tan­ni­en er det må­ske for­stå­e­lig. Bo­li­ge­je­re i London har set de­res huspri­ser eks- plo­de­re til et ni­veau, hvor en al­min­de­lig huspris i de mest ef­ter­trag­te­de kvar­te­rer er om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner.

Men en ny­lig BBC- ud­sen­del­se be­skrev ma­len­de de ge­ner, som udgravningen ska­ber for na­bo­er­ne.

Des­pe­ra­te hu­se­je­re var på ga­den for at fil­me byg­nings­ar­bej­de­re med de­res mo­bil­te­le­fo­ner i det spink­le håb, at det kan på­vir­ke byg­ge­til­la­del­ser­ne, hvis reg­ler bli­ver brudt. De­res be­kla­gel­ser blev un­der­stre­get af sto­re last­bi­ler i de smal­le ga­der med byg­ge­ma­te­ri­a­ler og til at kø­re jord væk hældt op fra evigt kø­ren­de sam­lebånd.

Nog­le for­tal­te om byg­nings­ar­bej­der i op til seks år. Bå­de for­di ud­grav­ning af kæm­pe­mæs­si­ge kæl­dre i tæt be­byg­ge­de om­rå­de nær­mest kan væ­re ’ kirur­gisk byg­ge­ri’, som det blev be­skre­vet i ud­sen­del­sen. Og og­så for­di at et byg­ge­ri in­spi­re­rer an­dre. Ik­ke mindst kan det væ­re en stor øko­no­misk fri­stel­se.

En kvin­de i BBCs pro­gram vi­ste sin ud­vi­del­se frem, som hun af­vi­ste at kal­de ’ kæl­der’, men i ste­det kald­te ’ un­der­hold­nings­e­ta­gen’, in­klu­si­ve et lil­le vand­fald. Ud­byg­nin­gen for­dob­le­de de om­kring 450 kva­drat­me­ter bo­liga­re­al, og to års byg­ge­ri til om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner bli­ver vur­de­ret til at ha­ve for­ø­get bo­li­gens vær­di fra om­kring 70 mil­li­o­ner kro­ner til i nær­he­den af 130 mil­li­o­ner kro­ner.

En na­tur­lig ud­vik­ling

Byg­ge­fe­be­ren er ba­re den na­tur­li­ge ud­vik­ling, si­ger en­tre­pre­nø­rer og an­dre, der tje­ner pen­ge på det. Man kan ik­ke for­ven­te, at folk kø­ber hu­se i dy­re dom­me og så ik­ke vil prø­ve at ind­ret­te dem ef­ter de­res øn­sker og be­hov.

» Fak­tisk – med trans­portbånd og plan­ke­værk og alt det der – det er ik­ke så galt, « si­ger en ar­ki­tekt, der bå­de selv har gra­vet kæl­der ud og la­ver teg­nin­ger for an­dre, til The Gu­ar­di­an.

En af de mo­bil­fil­men­de, lo­ka­le be­bo­e­re i BBC- pro­gram­met, der ar­bej­der hjem­me som børs­spe­ku­lant, kal­der det der­i­mod et ’ de­ci­de­ret ma­re­ridt’ og har få­et en læ­ge- er­klæ­ring på, at man bør gen­hu­se ham, for­di han er ble­vet syg af ge­ner­ne og støj­en. Han på­pe­ger, at det og­så vil lar­me, stø­je og fyl­de i ga­den at ud­gra­ve kæl­der i én eta­ge un­der de nye reg­ler.

In­tet ty­der på, at der vil bli­ve ro i Lon­dons vel­ha­ver­kvar­te­rer fo­re­lø­big. For nog­le kan det så må­ske væ­re en trøst, at en ven­ten­de mil­li­onge­vinst vok­ser dag for dag. Adres­sen bli­ver sjæl­dent dår­li­ge­re af at få et par nye til­flyt­te­re fra det in­ter­na­tio­na­le jet­set i ga­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.