Kend­te kvin­der fort

Li­ge­stil­lings­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en er for­ar­get ef­ter bøl­ge af be­ret­nin­ger om over­greb mod kvin­der

BT - - NF ER - Julie Kragh jukr@ bt. dk pe­vo@ bt. dk

# JEGHAROPLEVET

Pe­ter Vo­er­gaard Klam­me che­fer. Bil­le­der af køns­de­le. Kræn­ken­de til­råb.

Over 4.000 dan­ske­re har de se­ne­ste da­ge un­der mær­ket # jegharoplevet for­talt om hver­dags­se­xis­me, seksu­el­le over­greb og kræn­kel­ser mod kvin­der på det so­ci­a­le me­die Twit­ter. Blandt de man­ge i de­bat­ten er fle­re kend­te kvin­der.

Kampag­nen be­gynd­te i Nor­ge og er i Dan­mark ble­vet ta­get op af Dansk Kvin­de­sam­fund. Den er byg­get op på den må­de, at al­le ind­læg be­gyn­der med ’ Jeg har op­le­vet’, hvor ef­ter hver en­kelt fø­rer sæt­nin­gen vi­de­re med sin egen op­le­vel­se.

» Vi vil med vo­res med­vir­ken i kampag­nen ger­ne sæt­te fo­kus på, hvad pi­ger og kvin­der op­le­ver af fy­si­ske og psy­ki­ske seksu­el­le kræn­kel­ser og vold, for det er et mas­sivt pro­blem. Det er po­si­tivt, at det er po­pu­lært på Twit­ter, for vi skal ta­le om de her ting, og det får fle­re til at for­tæl­le om de­res op­le­vel­ser, « for­tæl­ler næst­for­kvin­de i Dansk Kvin­de­sam­fund Ul­la Tor­ne­mand.

Nu har og­så en ræk­ke kend­te dan­ske kvin­der blan­det sig i de­bat­ten.

Det er tv- vær­ten Ibi Maki­enok, for­fat­te­ren Sig­ne Wen­ne­berg og ko­mi­ke­ren San­ne Søn­der­gaard, som al­le selv har haft ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser.

’ Fuld­stæn­dig uac­cep­ta­belt’

Li­ge­stil­lings­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) er for­ar­get og over­ra­sket over om­fan­get. Han me­ner, at an­tal­let af ind­læg vi­ser, at over­gre­be­ne er langt me­re ud­bredt, end man skul­le tro.

» Jeg er dybt for­ar­get. Det min­der al­le os, der har børn, om at få snak- ket om det her, så den op­før­sel kan und­gås, « for­tæl­ler Ma­nu Sa­re­en.

Hvor­dan vil du som mi­ni­ster på­ta­ge dig et an­svar?

» Det er no­get, som jeg prø­ver at brin­ge op så man­ge ste­der som mu­ligt. Jeg brag­te em­net på dags­or­de­nen hos Nor­disk Mi­ni­ster­råd, hvor vi skal gra­ve dy­be­re i pro­ble­met ved at træk­ke på hin­an­dens er­fa­rin­ger og kom­me med løs­nin­ger. «

Ma­nu Sa­re­en for­tæl­ler og­så, hvor­dan han brag­te seksu­el­le over­greb på ba­nen un­der sit se­ne­ste be­søg hos FNs kvin­de­kom­mis­sion i New York.

Ken­der du no­gen per­son­ligt, der har op­le­vet seksu­el­le over­greb i den ene el­ler an­den grad?

» Ja, nog­le af mi­ne ve­nin­der har for­talt, at de har haft lig­nen­de op­le­vel­ser i de­res liv. Man sid­der til­ba­ge og tæn­ker, at nog­le men­ne­sker må ha­ve mi­stet jord­for­bin­del­sen, for den slags op­før­sel er fuld­stæn­dig uac­cep­ta­bel, « ud­ta­ler han.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.