Fo­to­gra­fi er fra vo­res om­fat­ten­de ar­kiv vi­ser nye si­der af li­vet un­der den ty ske be­sæt­tel­se

BT - - ANDEN VERDENSKRIG -

Den ty ske be­sæt­tel­se af Dan­mark 9. april 1940 kom som en over­ra­skel­se for de fl este dan­ske­re, der med ét var ble­vet en del af Hit­lers Eu­ro­pa. Ty­sker­ne kom med et bud­skab om at be­skyt­te Dan­mark, og den fi ktion for­søg­te man fra ty sk si­de at fast­hol­de med uæn­dret in­ten­si­stet helt frem til det ty ske ne­der­lag i maj 1945. I lø­bet af de mel­lem­lig­gen­de år lær­te dan­sker­ne fl ere si­der af vær­ne­mag­ten at ken­de. Fem års be­sæt­tel­se med vis­se ma­te­ri­el­le mang­ler, dag­li­ge ind­skrænk­nin­ger samt frygt og ut­ryg­hed for, hvor­dan det vil­le en­de, kom til at præ­ge stem­nin­gen. Sam­ti­dig ind­ret­te­de man sig på en hver­dag un­der be­sæt­tel­se.

Bo­gen ’ Tids­bil­le­der’ for­tæl­ler gen­nem en lang ræk­ke bil­le­der – man­ge hidtil ukend­te – hvor­dan dan­sker­ne fi k sam­fun­det og dag­lig­da­gen til at fun­ge­re un­der et Eu­ro­pa do­mi­ne­ret af Hit­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.