’ MIN FAR VAR

Fran­ces Be­an Co­bain lær­te sin le­gen­da­ri­ske far at ken­de via ny fi lm

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

RO­CK­HI­STO­RIE

Fran­ces Be­an Co­bain var knap to år gam­mel, da hen­des ro­ck­le­gen­da­ri­ske far, Kurt Co­bain fra grup­pen Nir­va­na, i april 1994 tog sit eget liv i Se­att­le, USA. Og via sit ar­bej­de på den nye fi lm ’ Kurt Co­bain: Mon­ta­ge of Heck’, der har dansk pre­mi­e­re på tors­dag, lær­te Fran­ces en­de­lig sin egen be­røm­te far at ken­de.

» Mi­ne for­æl­dres for­hold var helt klart gift igt. Og jeg var en ’ fi x- it’ba­by, der skul­le lø­se al­le de­res æg­te­ska­be­li­ge pro­ble­mer. Men jeg ved nu, at min far trods alt el­ske­de mig, « si­ger Fran­ces Be­an Co­bain til bla­det Rol­ling Sto­ne.

Fran­ces’ mor er den næ­sten li­ge så be­røm­te ro­ck­s­an­ge­r­in­de og sku­e­spil­ler Court­ney Love. Og selv­om hun le­ver i bed­ste vel­gå­en­de, har for­hol­det imel­lem mor og dat­ter hel­ler ik­ke al­tid væ­ret li­ge har­monisk.

Så­le­des kom­mu­ni­ke­re­de Fran­ces Be­an og Court­ney Love i fl ere år ude­luk­ken­de via ad­vo­ka­ter og so­ci­a­le me­di­er som Twit­ter.

Men bl. a. tak­ket væ­re ar­bej­det med fi lmen ’ Kurt Co­bain: Mon­ta­ge of Heck’ er for­hol­det nu ble­vet me­get bed­re.

Mor gav slip

Tid­ligt i pro­ces­sen over­lod Court­ney Love så­le­des samt­li­ge kre­a­ti­ve fa­mi­lie­kræft er til sin dat­ter. Mo­de­ren lod sig så­gar in­ter­viewe uden at blan­de sig i, hvor­dan ma­te­ri­a­let si­den­hen blev re­di­ge­ret og brugt i fi lmen - et stort skridt fremad for en er­klæ­ret kon­trol- fre­ak, der af man­ge sta­dig mistæn­kes for at hy­re en le­je­mor­der til at slå Kurt Co­bain ihjel. Og bort­set fra fi lmens in­struk­tør, Brett Mor­gan, er Fran­ces Be­an Co­bain som pro­du­cer nu den, der har haft størst ind­fl ydel­se på det en­de­li­ge re­sul­tat, der kan ses i ud­valg­te dan­ske bi­o­gra­fer fra på tors­dag.

Og mens fi lmen vil væ­re den ul­ti­ma­ti­ve skat til Nir­va­nas og Kurt Co­bains mil­li­o­ner af fans fra he­le klo­den, så har ar­bej­det med pro­jek­tet væ­ret det en­de­li­ge bin­de­led imel­lem fa­de­ren og dat­te­ren, der al­drig lær­te hin­an­den at ken­de i li­vet.

Nu ken­der jeg far

» I 20 år har jeg le­vet med min far som en slags ju­le­mand - et myto­lo­gisk væ­sen. Jeg vil selv­føl­ge­lig al­drig slip­pe væk fra det fak­tum, at min far er en gi­gant. Men det er og­så o. k. nu. Fil­men har nem­lig gi­vet mig lej­lig­hed til at for­li­ge mig med den si­de af min arv. Nog­le gan­ge kan folk godt se min fars an­sigt i mit. Og de kig­ger på mig, som om jeg er et spø­gel­se, « for­tæl­ler Fran­ces Be­an i Rol­ling Sto­ne. be­skre­vet som dybt dys­funk­tio­nelt. Men Fran­ces Be­an Co­bain un­der­stre­ger, at fi lmen vil vi­se en helt ny si­de af Kurt og Court­ney.

» De­res kær­lig­heds­for­hold over­ra­ske­de mig vir­ke­lig. Da de mød­tes, var de beg­ge tæt på min nu­væ­ren­de al­der - Kurt var 22 år og Court­ney var 25 år. Og jeg tror ik­ke, at de for­ven­te­de at bli­ve fo­rel­sket. Det var som to ven­ner, der faldt for hin­an­den. Og for en tid var det vir­ke­lig kær­lig­hed, « In­si­ste­rer Fran­ces.

I fi lmen kan man yder­li­ge­re se Kurts barn­dom il­lu­stre­ret i bil­le­der og lyd. Hans ung­dom­s­teg­nin­ger er ble­vet vi­de­re­ud­vik­let til små teg­ne­fi lm. Bå­de sø­ster, mor og næ­re ven­ner med­vir­ker i hud­løst ær­li­ge in­ter­view. Med dat­te­ren på skø­det svær­ger en ty­de­ligt på­vir­ket Kurt Co­bain i én sce­ne, at han ik­ke er på­vir­ket.

Og i den mod­sat­te en­de af af har­moniska­la­en op­le­ver vi en af­slap­pet og lyk­ke­lig Kurt Co­bain syn­ge he­le The Be­at­les’ ’ And I Love Her’.

Græd før­ste gang

» Da jeg så fi lmen før­ste gang i en lil­le pri­vat bi­o­graf, sad jeg nær­mest på skø­det af min mor. Vi græd beg­ge som pi­sket. Og det var vir­ke­lig en he­len­de op­le­vel­se for os beg­ge, « si­ger Fran­ces Be­an og hun af­slut­ter:

» I dag er jeg langt min­dre vred på Kurt. Min op­fat­tel­se af ham er æn­dret. Han var in­gen en­gel, men jeg har me­re med­fø­lel­se. «

Fran­ces Be­an Co­bain har ar­vet et tre­cif­ret dol­lar- mil­li­onbe­løb eft er sin far, hvis san­ge sta­dig ind­tje­ner mil­li­o­ner hvert år. Fren­ces Be­an Co­bain er teg­ner og ma­ler. Hun stu­de­rer del­tid ved uni­ver­si­te­tet i Los An­ge­les. Og iføl­ge Court­ney Love har ar­bej­det med den nye fi lm og­så æn­dret dat­te­ren fy­sisk.

» Hun går med ryg­gen me­re rank end før. Det er som om, en byr­de er løft et, « si­ger Court­ney Love.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Kurt Co­bain i den nye film ’ Kurt Co­bain - Mon­ta­ge of Heck’, der har hans dat­ter som pro­du­cer.

Fo­to: Ca­me­ra Film

8. april 1994 be­gik Kurt Co­bain selv­mord på det­te loftskam­mer over fa­mi­li­ens hjem i Se­att­le. Her står en po­li­ti­mand vagt. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.