’ Fedt at væ­re i god

Den ga­stro­no­mi­ske iværk­sæt­ter Claus Mey­er træ­ner hver dag og er klar til BT Halv­ma­rat­hon søn­dag 26. april

BT - - R - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

LØ­BE­TID

Hvor­når sma­ger et godt må­l­tid med et glas vin el­ler en øl bedst?

Claus Mey­er, en af Dan­marks før­en­de kok­ke og ga­stro­no­mi­ske iværk­sæt­te­re, er ik­ke i tvivl.

» Når man kom­mer hjem fra en lø­be­tur, « ly­der sva­ret fra den inkar­ne­re­de mo­tio­nist, som i 20 år har væ­ret fast del­ta­ger i to af Dan­marks mest tra­di­tions­ri­ge løb, Ere­mi­ta­ge­lø­bet og BT Halv­ma­rat­hon.

» Det er fedt at væ­re i god form. Ik­ke blot fø­ler man et dej­ligt vel­væ­re i krop­pen ef­ter et løb. Det gav­ner og­så sund­he­den. Du for­bræn­der fle­re kal­o­ri­er og vin­der kam­pen om bor­det. Og det er skønt, når man som jeg el­sker at spi­se og drik­ke. «

Claus Mey­er er blandt de 6.000 lø­be­re, som al­le­re­de har til­meldt sig 36. ud­ga­ve af Dan­marks æld­ste halv­ma­ra­ton BT Halv­ma­rat­hon, søn­dag 26. april. Til­mel­din­gen slut­ter ons­dag kl. 23.59. Læs me­re og til­meld dig på bt­halv­ma­rat­hon. dk

» Jeg har gjort det til en va­ne at dyr­ke sport hver dag. Det kan væ­re løb, cyk­ling, svøm­ning, ten­nis, bad­min­ton el­ler rul­leski. Det er ik­ke af­gø­ren­de, hvil­ken sport det er, « si­ger han.

Nær­me­de sig et de­ci­ton

Som 15- årig ve­je­de Claus Mey­er næ­sten 100 ki­lo, og ik­ke me­get ty­de­de på, af den fy­si­ske ak­ti­vi­tet vil­le få en stor en plads i hans til­væ­rel­se.

10 gan­ge har han gen­nem­ført Va- salø­bet, det sven­ske lan­grendsløb over 90 ki­lo­me­ter, og han de­bu­te­re­de på ma­ra­ton i Ber­lin.

» Jeg glæ­der mig til BT Halv­ma­rat­hon. Et godt løb i en dej­lig at­mos­fæ­re. Når jeg står med et start­num­mer på bry­stet, gi­ver jeg, hvad jeg har og prø­ver at gø­re det så godt, jeg kan. Jeg har i man­ge år lø­bet på den sam­me tid, « si­ger han.

Star­ten i Snik At­le­tiks nord­s­jæl­land­ske klas­si­ker går fra Cir­kus­plad­sen i Kon­gens Lyng­by, og der er mål på Rund­for­bi Sta­dion i Nærum. Lyng­by- Ta­ar­bæk Kom­mu­nens borg­me­ster, So­fia Os­ma­ni, sen­der lø­ber­ne ud på de 21,1 ki­lo­me­ter.

Op til lø­bet er der en stor sport­s­ud­stil­ling på Lyng­by Torv ved Rå­d­hu­set tors­dag kl. 12- 19, fre­dag kl. 1019 og lør­dag kl. 10- 16, hvor man kan gø­re en god han­del.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Claus Mey­er ef­ter et af si­ne 20 Ere­mi­ta­ge­løb. Nu gæl­der det BT Halv­ma­rat­hon søn­dag 26. april.

Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.