’’

BT - - SUNDHED - Jens Sønk­sen, spe­ci­al­læ­ge i uro­lo­gi

For­di det kan væ­re tegn på et ge­ne­relt hel­bredspro­blem, er det vig­tigt, at man ik­ke skju­ler det, men får talt om det med sin læ­ge

nin­ger om fore­byg­gen­de be­hand­ling, det vil si­ge at la­de væ­re med at ry­ge, mo­tio­ne­re, så man sti­mu­le­rer strøm­nin­gen af blod i krop­pens kredsløb samt at spi­se sundt. Det kan alt sam­men væ­re med til at ud­sky­de den må­ske kom­men­de hjer­te- kar- syg­dom, « si­ger han.

Det er sjæl­dent, at mænd un­der 40 år ram­mes af im­po­tens, men med al­de­ren sti­ger ri­si­ko­en.

Me­re end 40 pct. af mænd over 70 år vil så­le­des ha­ve mi­stet de­res rejs­nings­ev­ne. Hvis først man er over 70 år, kan rejs­nings­be­svæ­ret dog væ­re op­stå­et af an­dre år­sa­ger end åre­for­kal­k­ning som f. eks. pro­sta­ta­kræft el­ler bi­virk­nin­ger fra me­di­cin. Grup­pen midt imel­lem skal dog væ­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.