’’

BT - - NF ER - Mikkel Borg Bjergsø

Un­der festi­va­len var der seks ame­ri­kan­ske im­por­tø­rer, som hen­vend­te sig for at få fat på vo­res øl, in­gen vid­ste, at vi ba­re bryg­ge­de hjem­me i køk­ke­net

fin­der i an­dre dan­ske sko­ler. Og så el­sker jeg jo fy­sik og ke­mi: Alt­så at ha­ve pi­ge­e­le­ver i 8. klas­se, som el­sker fy­sik, det er alt­så ene­stå­en­de og hav­de selv­føl­ge­lig og­så no­get at gø­re med, at jeg gjor­de no­get for at gø­re fa­get spæn­den­de. « I 2009 sag­de Mikkel dog op. » At jeg end­te med at kom­me til at la­ve øl, hand­le­de ik­ke om, at jeg ik­ke vil­le væ­re læ­rer på Det frie. Jeg kæm­pe­de i lang tid for at kun­ne bli­ve ved som sko­le­læ­rer. Jeg kun­ne ik­ke se mig selv væ­re selv­stæn­dig og sag­de al­tid, at hvis jeg skul­le væl­ge, vil­le jeg væ­re sko­le­læ­rer, men i sid­ste en­de blev jeg nødt til at ud­for­ske, hvad øl­let kun­ne ud­vik­le sig til. «

Den mind­ste stand på festi­va­len

Øl­in­ter­es­sen ud­vik­le­de sig si­de­lø­ben­de med læ­rer­stu­di­er­ne, og i 2003 be­gynd­te Mikkel sam­men med den gam­le lø­be­kam­me­rat Kri­sti­an Kel­ler at bryg­ge øl der­hjem­me. For den ny­slå­e­de fy­sik- og ke­milæ­rer hand­le­de det dels om at for­stå pro­ces­sen bag bryg­nin­gen, dels om at få ad­gang til en mas­se godt og bil­li­gy øl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.