Vil­le vin­de

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 19. APRIL 2015 og skæn­des, for­sva­re­de vi os al­tid sam­men mod an­dre. Vi er beg­ge i den grad kon­kur­ren­ce­men­ne­sker og vil væ­re den bed­ste. Det er ek­stra hårdt, når man he­le ti­den har en at sam­men­lig­ne sig så di­rek­te med. Men når vi f. eks. stil­le­de op i 800 me­ter fi­na­le til DM for 18- 19 åri­ge, hå­be­de jeg selv­føl­ge­lig, at jeg vandt, men hvis jeg ik­ke vandt, vil­le jeg da hel­le­re ha­ve, at det var Jep­pe, som vandt, end en an­den, for så blev det i det mind­ste i fa­mi­li­en. «

Bal­la­den om øl­ba­ren

De to brød­re fulg­tes ad gen­nem bå­de sko­le­op­vækst og lø­be­kar­ri­e­re. I USA dog på for­skel­li­ge uni­ver­si­te­ter, og da de kom hjem igen på hver sit se­mi­na­ri­um. Og­så øl­in­ter­es­sen blev ple­jet i fæl­les­skab, kul­mi­ne­ren- de med den sym­bi­o­ti­ske, da Jep­pe fra 2005 solg­te Mik­kel­lers øl fra Øl­bu­tik­ken.

I et in­ter­view til New York Ti­mes har Jep­pe for­talt, at han valg­te at bry­de med Mikkel, da den­ne åb­ne­de sin før­ste øl­bar i Vik­to­ri­a­ga­de, kun et par hund­re­de me­ter fra Øl­bu­tik­ken, som han der­med kan­ni­ba­li­se­re­de.

» Vrøvl, min øl­bar kon­kur­re­rer ik­ke med Øl­bu­tik­ken, det er to for­skel­li­ge ting, og i øv­rigt træk­ker fle­re øl- out­lets ba­re fle­re øl­in­ter­es­se­re­de til om­rå­det, « si­ger Mikkel, som der­i­mod me­ner, at brud­det skyl­des, at de to brød­re gan­ske en­kelt fik nok af hin­an­den.

Kort ef­ter, i 2010, skab­te Jep­pe sit eget bryg­ge­ri, Evil Twin – det lig­ger i dag nr. 7 på ra­te­be­ers ver­dens­rang- li­ste og er, li­ge­som Mik­kel­ler, et fan­tom­bryg­ge­ri, dvs. uden eget bryg­ge­an­læg. Et par år ef­ter flyt­te­de han til Brook­lyn i New York og åb­ne­de sam­men med eks- No­makok­ken Da­ni­el Burns øl­ba­ren Tørst med re­stau­ran­ten Luksus i bag­lo­ka­let. Luksus fik sin før­ste Mi­chel­in­stjer­ne i fjor.

» Nav­net – Evil Twin – si­ger ri­me­lig me­get om, hvad det er, han vil for­tæl­le. For mig er det ik­ke spe­ci­elt re­le­vant, at jeg er tvil­ling læn­ge­re. Ef­ter at væ­re ble­vet set som én af to i he­le min barn­dom, kan jeg godt li­de, at folk i dag kan mø­de mig, uden at de ved, at jeg er tvil­ling. Der­for blev jeg og­så glad, da han flyt­te­de til USA, for jeg tænk­te, at så kan vi ska­be hver sin ver­den. «

Helt slup­pet for sin ’ on­de tvil­ling’ er Mikkel dog ik­ke, for da New York Ti­mes sid­ste år gik i gang med at la­ve en stør­re fe­a­tu­re om Mik­kel­ler, end­te den i ste­det som en ot­te si­der lang hi­sto­rie om et in­dædt fa­mi­lie­op­gør mel­lem de to dan­ske øl- tvil­lin­ger un­der tit­len ’ A Fight is Brewing’. En hi­sto­rie så saf­tig i bed­ste Dol­lars- og Dal­las- stil, at det ame­ri­kan­ske pro­duk­tions­sel­skab AMC, der står bag se­ri­er som Mad Men og Bre­aking Bad, køb­te ar­tik­len for at gø­re den til en tv- se­rie. Hvor Jep­pe var på – det in­si­nu­e­re­de i hvert fald AMC over­for Mikkel – sprang Mikkel, trods be­vidst­he­den om den tab­te bran­din­g­ef­fekt, fra, da han skul­le skri­ve un­der, for­di tv- sel­ska­bet ik­ke kun­ne ga­ran­te­re, at Mik­kels pri­vat­liv ik­ke vil­le bli­ve blan­det ind i se­ri­en.

Iføl­ge Jep­pe be­gynd­te fejden al- le­re­de på foster­sta­di­et. Jep­pe skul­le egent­lig ha­ve væ­ret først ude, men da Mikkel lå den for­ker­te vej, blev han ta­get ud først med kej­ser­snit – og slog så­le­des Jep­pe med et par mi­nut­ter på mål­stre­gen. Jep­pe for­tæl­ler og­så, hvor­dan han selv græd, da de to tvil­lin­ger var i fa­mi­lie­te­ra­pi i pe­ri­o­den, in­den han flyt­te­de til New York, mens Mikkel ba­re sad og kig­ge­de koldt på ham. Om Mik­kels øl si­ger Jep­pe, at hans bror er lidt for in­spi­re­ret af 3 Floyds, hvis flagskib, Dark Lord, Jep­pe fin­der ud­rik­ke­lig. Om Mik­kel­lers spon­tan­gæ­re­de blå­bærøl, Spon­tan­double­blu­e­ber­ry, si­ger han:

Mod­by­de­lig

» Jeg ha­der den. Jeg sy­nes, den er mod­by­de­lig, den sma­ger af Kool-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.