’’

BT - - NF ER -

Jeg vil­le øn­ske, at vi i det mind­ste kun­ne respek­te­re hin­an­den og op­fø­re os pænt over for hin­an­den. Det sy­nes jeg ik­ke, at han gør, og så vil jeg hel­le­re væ­re fri for at se ham

gen fo­re­går iført hvid kit­tel i et me­je­ri­lig­nen­de bryg­ge­ri med en mas­se ked­ler i rust­frit stål, kan man godt tro om. Mikkel la­ver op­skrif­ter­ne på com­pu­ter på kon­to­ret på Vester­bro og be­sø­ger kun de Pro­ef i Bel­gi­en, hvor det me­ste af øl­let bli­ver bryg- get, tre- seks gan­ge om året. Til gen­gæld er han i kon­stant kom­mu­ni­ka­tion med bryg­ger­ne der­ne­de.

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig at få mit eget bryg­ge­ri og gå over til at bryg­ge al­le mi­ne øl der. Jeg får en mas­se ud af sam­ar­bej­det med de Pro­ef, ef­ter­som jeg tek­nisk set ik­ke er no­gen dyg­tig bryg­ger. Det, jeg kan, er at få idéer til nye op­skrif­ter. Jeg vil dog ik­ke ude­luk­ke, at vi og­så kom­mer til at sup­ple­re med et an­det bryg­ge­ri. Men jeg vil ik­ke vok­se så me­get som Brew­dog ( ungt skotsk bryg­ge­ri, red.) som nu har ka­pa­ci­tet til at la­ve 50 mio. li­ter år­ligt. Hvis det sker, så tror jeg, at det bli­ver Jacob Als­ing, som sty­rer fir­ma­et, mens jeg sid­der på Mal­di­ver­ne, og så er gni­sten rø­get. Men det kan selv­føl­ge­lig ik­ke ude­luk­kes, li­ge­som det ik­ke kan ude­luk­kes, at jeg vil sæl­ge, hvis Carls­berg plud­se­lig kom­mer og vil gi­ve mig en halv mil­li­ard. Men det er alt­så ik­ke så­dan, jeg tæn­ker, « si­ger Mikkel, som me­ner, at hans ev­ner udi at la­ve godt og spæn­den­de øl hæn­ger sam­men med hans ev­ner til at sma­ge.

» For at la­ve godt øl er det i høj grad nød­ven­digt at væ­re god til at sma­ge og prø­ve en mas­se for­skel­li­ge øl. Man­ge dan­ske mi­kro­bryg­ge­ri­er er sgu ik­ke sær­lig go­de, for­di de går rundt på en el­ler an­den mark ov­re i Jyl­land og bryg­ger de­res fem øl og al­drig kun­ne fin­de på at drik­ke an­det, for de sy­nes, det er ver­dens bed­ste øl. Men det er ik­ke ver­dens bed­ste øl, tvær­ti­mod er der rig­tig man­ge bryg­ge­ri­er, som sen­der in­fi­ce­ret surt øl på ga­den, og hvis man ik­ke en­gang kan sma­ge det, så kan man ik­ke la­ve godt øl. Jeg vil tro, at jeg har smagt 50.000 for­skel­li­ge øl, jeg prø­ver at sma­ge så me­get som mu­ligt – og­så mad og vin – for­di jeg tror, at det er den må­de, man bli­ver bed­re på. «

En rød tråd

De se­ne­re år har Mikkel få­et op­byg­get et helt uni­vers om­kring sit brand, Mik­kel­ler. Stærkt hjul­pet af kunste­ren/ gra­fi­ke­ren Keith Sho­re, som rent visu­elt ska­ber en rød tråd gen­nem he­le linj­en. Med Mik­kel­lers hø­je ak­ti­vi­tets­ni­veau er der så me­get at se til for Sho­re, der bor i New Jer­sey, at han blev fa­stan­sat for et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.