Du kan bli­ve afh æn­gig af en­dor­fi n

BT - - NYHEDER -

Når vi har sex el­ler gri­ner, så ud­skil­ler vo­res hjer­ne en­dor­fi ner, der gi­ver os en op­le­vel­se af be­hag. Og du kan godt bli­ve afh æn­gig af en­dor­fi ner­ne, for­tæl­ler Anders Fink- Jensen, der er pro­fes­sor i psy­ki­a­tri ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. En­dor­fi n sæt­ter sig nem­lig de sam­me ste­der i hjer­nen som mor­fi n og har no­gen­lun­de sam­me eff ekt.

» Li­ge­som man kan bli­ve afh æn­gig af mor­fi n, så kan man og­så bli­ve afh æn­gig af en­dor­fi ner. Det er no­get, bl. a. lø­be­re ken­der. De bli­ver af­hæn­gi­ge af de­res dag­li­ge lø­be­tur og ud­skil­lel­sen af en­dor- fi ner, der er for­bun­det med lø­be­tu­ren.

Det ken­des og­så som run­ners high, « si­ger Anders FinkJen­sen.

Selv­om man der­med i prin­cip­pet og­så kan få en over­do­sis af en­dor­fi ner, har hjer­nen cel­ler, der au­to­ma­tisk sør­ger for, at der ik­ke bli­ver pro­du­ce­ret for man­ge en­dor­fi ner.

» Jeg me­ner ik­ke, at man selv kan frem­pro­vo­ke­re en over­do­sis af en­dor­fi ner. Krop­pen er ut­ro­lig god til at re­gu­le­re hor­mon­pro­duk­tio­nen, så der ik­ke sker en over­be­last­ning, « si­ger Al­bert Gjed­de, der er pro­fes­sor i neu­ro­bi­o­lo­gi og far­mako­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Lø­be­re og an­dre mo­tio­ni­ster kan bli­ver af­hæn­gi­ge af den dag­li­ge mo­tion og ud­skil­lel­sen af en­dor­fi­ner, der er for­bun­det der­med.

Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.