Kul­tur ’ Der­for blev jeg sku­e­spil­ler’

Stjer­nen fra ’ Ar­vin­ger­ne’ vil­le væ­re fod­bold­spil­ler, men som 10- årig stod han med en rol­le i en tv- se­rie, og så våg­ne­de en ny pas­sion i Mikkel Boe Føls­gaard

BT - - R - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Han er en af de sku­e­spil­le­re, som på over­fla­den kan sy­nes me­get hel­dig.

Al­le­re­de før Mikkel Boe Føls­gaard var fær­di­g­ud­dan­net, var han ud­råbt som ko­met ved Ber­lin Film Festi­val, og hav­de mod­ta­get en Sølvb­jørn sam­me sted. Og kort tid ef­ter stod han med et til­bud om en rol­le i den bed­ste sen­de­tid fra DR.

» Det var en ny tv- se­rie, der hed ’ Ar­ven ef­ter Vero­ni­ca’, som se­ne­re kom til at hed­de ’ Ar­vin­ger­ne’. «

Han hol­der en lil­le pau­se, og bry­der så ud i et stort smil: » Så var man li­ge­som i gang. « Mikkel Boe Føls­gaard selv kvi­er sig ved at kal­de det et for­spring til kam­me­ra­ter­ne på te­a­ter­sko­len. Selv­om man må kon­sta­te­re, at det nok er en lil­le for­del at stå med bå­de en Bo­dil og en Ro­bert i hån­den, kort tid ef­ter man er fær­dig på te­a­ter­sko­len

en 30- åri­ge sku­e­spil­ler er ak­tu­el i ’ Ro­si­ta’ in­stru­e­ret af Fre­de­rik­ke Aspöck.

Et tre­kants­dra­ma i ud­kants­dan­mark, hvor den fi­lip­pin­ske po­stor­dre­brud Ro­si­ta ( Mer­ce­des Ca­bral) flyt­ter ind hos den hæm­me­de fi­ske­ri­ar­bej­der Ul­rik ( Jens Al­bi­nus) og hans søn Jo­han­nes, spil­let af Mikkel Føls­gaard.

Læ­rer sta­dig he­le ti­den

’ Ro­si­ta’ er det, man kal­der ’ en min­dre film’ i bran­chen, men det er ik­ke af­gø­ren­de for Mikkel Boe Føls­gaard:

» Det er ik­ke et kri­te­ri­um for mig. Hvis ma­nuskrip­tet, rol­len, hol­det, og sær­ligt in­struk­tø­ren si­ger mig no- get, så er jeg på. Det vig­ti­ge er, at jeg la­ver no­get, jeg fø­ler er no­get værd, « si­ger Føls­gaard.

» Og så er jeg jo re­la­tivt ung og læ­rer sta­dig he­le ti­den, og hver gang. Li­ge­som jeg har gjort på ’ Ro­si­ta’ og i sær­lig grad på ’ Ar­vin­ger­ne’, hvor jeg har gå­et op og ned ad folk som Jesper Christensen og Tri­ne Dyr­holm, « si­ger Mikkel Boe Føls­gaard, der kal­der de to sæ­so­ner på DR- se­ri­en for ’ to års ek­stra læ­re­pen­ge’.

Spil­let mel­lem men­ne­sker

» Det er et me­get frit forum at la­ve ’ Ar­vin­ger­ne’. Kon­cep­tet er, at det er spil­let mel­lem men­ne­sker, der er i cen­trum. Så der er en stor fri­hed. «

» Som ud­gangs­punkt si­ger vi det, cha­el Laud­rup, Kim Vil­fort og al­le de an­dre. Jeg luk­ke­de he­le ver­den ude i mit lil­le fod­bold­sta­dion, og plæ­nen var fuld­stæn­dig re­vet op. Det var en kæm­pe pas­sion for mig, « si­ger han med be­gej­string.

» Det er det så­dan set sta­dig. I dag nø­jes jeg ba­re med at se på det, « smi­ler Føls­gaard, der blev ramt af en ny pas­sion, da han til­fæl­digt fik en bar­nerol­le som 10- årig i tv- se­ri­en ’ Bryg­ge­ren’ som Carl Ja­cob­sen.

» Det var en kæm­pe op­le­vel­se, og selv­om tan­ken om at bli­ve sku­e­spil­ler al­drig hav­de strej­fet mig før, så ind­led­te det en ny pas­sion i mig, « si­ger Mikkel Boe Føls­gaard, der be­gynd­te at spil­le te­a­ter i sko­len og se­ne­re i gym­na­si­et. « der var tæt på at op­gi­ve sku­e­spil­let, da han for­gæ­ves hav­de væ­ret til tre op­ta­gel­ses­prø­ver på te­a­ter­sko­ler­ne.

Tre af­slag fra te­a­ter­sko­ler­ne

» Ef­ter tred­je af­slag be­slutt­te­de jeg mig for at be­gyn­de på se­mi­na­ri­et for at bli­ve fol­ke­sko­le­læ­rer. Det var sinds­sygt fedt. Jeg el­sker kon­tak­ten med børn, jeg hav­de idræt som valg­fag og jeg spil­le­de og­så te­a­ter der­u­de. Men jeg kun­ne mær­ke, at det var sku­e­spil­let, jeg vil­le, så jeg prø­ve­de én gang til. Og så kom jeg sgu ind. «

» I de fi­re år på sko­len of­re­de jeg stort set alt for at gi­ve ét hund­re­de pro­cent. Ud­over at la­ve si­ne ting og al­tid væ­re der til ti­den, så hand­ler det og­så om at stå der­u­de til klok­ken et om nat­ten og sæt­te lam­per op og øve på tin­ge­ne igen og igen, så de ba­re sid­der helt præ­cist i ska­bet. På den må­de er jeg me­get grun­dig og ar­bejd­s­om. Hvis der er no­get for­an næ­sen på mig, som jeg ger­ne vil ha­ve, så går jeg me­get ihær­digt ef­ter det. Og når jeg går ind i no­get, hvis jeg er med i en film el­ler et styk­ke, så er jeg helt be­gra­vet i det. Jeg får ide­er om nat­ten, som jeg no­te­rer i en lil­le bog. Det er stort set det ene­ste, jeg tæn­ker på, « si­ger Mikkel Boe Føls­gaard, der for halvan­det år si­den blev far til Teo­dor, som han har sam­men med kæ­re­sten Freja.

Hjem­me­gå­en­de fud­tids­far

» Der er en tid før og ef­ter, vi fik Teo­dor. Nu er der kom­met et men­ne­ske i éns liv, der så­dan set vil ski­de højt og flot på, at man skal la­ve en el­ler an­den film. Så dér må man sæt­te al­ting til si­de, « si­ger den 30- åri­ge sku­e­spil­ler, der er hjem­me­gå­en­de fuld­tids­far i Eng­land i fi­re må­ne­der, mens kæ­re­sten skri­ver af­hand­ling i Norwich.

Når Mikkel Boe Føls­gaard ven­der til­ba­ge til som­mer, ven­ter nye ud­for­drin­ger i Per­nil­la Au­gusts film ’ Den al­vor­li­ge leg’.

’ Ro­si­ta’ er skre­vet af Kim Fupz Aa­ke­son og in­stru­e­ret af Fre­de­rik­ke Aspöck. Den hav­de pre­mi­e­re i tors­dags i bi­o­gra­fer over he­le lan­det.

Mikkel Boe Føls­gaard spil­ler fi­ske­ren Jo­han­nes, som får fø­lel­ser for sin fars kom­men­de ko­ne fra Fi­lip­pi­ner­ne ( spil­let af Mer­ce­des Ca­bral) i den an­mel­der­ro­ste ’ Ro­si­ta’, der hav­de pre­mi­e­re i tors­dags. Fo­to: NF- Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.