Var me­get nervøs

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

UN­DER VIN­GER­NE

Mikkel Boe Føls­gaard er ik­ke bleg for at in­drøm­me, at han ik­ke var helt tryg ved si­tu­a­tio­nen, da han i 2012 stod over for lan­dets stør­ste stjer­ne, Mads Mik­kel­sen.

Føls­gaard var den­gang elev på Sta­tens Te­a­ter­sko­le og hav­de få­et en ho­ved­rol­le i Ni­ko­laj Ar­cels ’ En kon­ge­lig aff ære’, hvor den den­gang 27- åri­ge sku­e­spil­ler skul­le spil­le Chri­sti­an VII over for Mads Mik­kel­sen, der spil­ler kon­gens livlæ­ge Stru­en­se i den dan­ske stor­fi lm.

» Det var et helt ek­stremt spring at kom­me fra de tryg­ge om­gi­vel­ser på te­a­ter­sko­len, hvor jeg var ut­ro­ligt glad for at gå, og hvor jeg kun­ne til­la­de mig at dum­me mig og la­ve fejl, og så til at stå sam­men med Mads Mik­kel­sen i Prag. På op­ta­gel­se til en stor dansk spil­le­fi lm, « si­ger Føls­gaard til BT.

» Jeg er jo vok­set op med Mads som et af mi­ne sto­re for­bil­le­der. Jeg hav­de dyr­ket ham i ’ Ble­e­der’, ’ Pus­her’ og ’ Rej­se­hol­det, og jeg syn­tes, han var for vild og var vir­ke­lig kæm­pe fan, hvil­ket jeg så­dan set sta­dig­væk er. «

Skyl­der Mads me­get

» Mads er fan­ta­stisk - og fan­ta­stisk dyg­tig. Og så stod han li­ge dér for­an mig med sit dren­ge­de gav­ty­ve­s­mil og var me­ga­cool og ut­ro­ligt sød.

Han kun­ne godt mær­ke, at jeg var fuck­ing nervøs, og jeg kan hu­ske, at han på et tids­punkt lag­de en hånd på min skul­der og sag­de, at det nok skul­le gå. Han tog sig enormt godt af mig og tal­te med mig om det he­le. Der var en stor kær­lig­hed og et enormt over­skud fra hans si­de. Og i mi­ne øj­ne blev han om­end end­nu stør­re de uger, vi var sam­men, « si­ger Mikkel Boe Føls­gaard, der of­fi ci­elt be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at tak­ke Mads Mik­kel­sen, da han året eft er modt­og en Bo­dil for rol­len som Chri­sti­an VII.

» Mads kun­ne godt mær­ke, at jeg var fuck­ing nervøs, « si­ger Mikkel Boe Føls­gaard - her som Chri­sti­an VII, over for ido­let Mads Mik­kel­sen, der spil­le­de kon­gens livlæ­ge Stru­en­se i Ni­ko­laj Ar­cels dan­ske stor­film. Fo­to: Jirí Han­zl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.