Den toscan­ske hin­gst

Cy­kel­ryt­te­ren og kom­men­ta­to­ren Rolf Sø­ren­sen run­der 50 år med nye mål for­u­de

BT - - NAVNE - Lars B. Jør­gen­sen lbj@ ber­ling­s­ke. dk

50 I DAG

Han er Dan­marks mest vin­den­de cy­kel­ryt­ter gen­nem ti­der­ne, og hvis man ik­ke vid­ste det i for­vej­en, vil­le Rolf Sø­ren­sen ik­ke se sig for god til selv at på­pe­ge det fak­tum.

Stolt og selv­be­vidst er han, TV2s man­ge­åri­ge cy­kel­kom­men­ta­tor. Man må da og­så med­gi­ve, at man­den, som ita­li­e­ner­ne tog til sig og navn­gav ’ Il Biondi’ ( den blon­de, red.), op gen­nem 1990er- epo­ken var en stor og be­tyd­nings­fuld skik­kel­se i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport med i alt 53 sej­re og en plads i den ab­so­lut­te ver­den­stop.

Cy­kel­sport blev hans skæb­ne

Den prak­ti­ske bal­last har Rolf Sø­ren­sen brugt dyg­tigt i sit nu­væ­ren­de ar­bej­de som eks­pert og med­kom­men­ta­tor på TV2. En­ga­ge­ret, vi­den­de og let­be­væ­ge­lig er Rolf Sø­ren­sen, når bil­le­der­ne kø­rer over skær­men. Der rul­ler sta­dig en evigt ung cy­kel­ryt­ter i de sø­ren­sen­ske blod­ba­ner, og ind­le­vel­sen er op­slu­gen­de uden at in­for­ma­tio­nen går tabt. Den op­ti­ske hukom­mel­se er knivskarp. Som har hver en me­ter as­falt pren­tet sig ind på ly­stav­len gen­nem et langt og li­den­ska­be­ligt liv på den to­hju­le­de.

Det var da og­så lo­gisk, at Rolf Sø­ren­sen fort­sat skul­le ha­ve cy­kel­sport som om­drej­nings­punkt, da han slut­te­de kar­ri­e­ren i som­me­ren 2002.

» Jeg vid­ste, jeg kun­ne gø­re en 100 pro­cents for­skel, « sag­de Sø­ren­sen selv i et in­ter­view med BT om­kring ju­le­tid.

Som al­tid klar i spyt­tet om sit syn på eg­ne kva­li­te­ter og mu­lig­he­der.

En for­skel gjor­de han så og­så på skær­men, og si­den har dan­sker­ne væn­net sig til at få ud­lagt tek­sten, tak­tik­ken og dra­ma­et i cy­kel­sæ­so­nen fra Rolf Sø­ren­sen, der hen ad vej­en klæ­de­ligt nok har skub­bet sig selv og eg­ne me­rit­ter me­re i bag­grun­den, som åre­ne er skre­det frem.

For­hen­væ­ren­de… langt­fra

Over­gan­gen til et liv som for­hen­væ­ren­de var ik­ke nem for en mand, der i den grad har le­vet for at væ­re cy­kel­ryt­ter. Med alt hvad det in­de­bar. Og­så det for­bud­te. Men Rolf Sø­ren­sen lig­ner en mand, som og­så her har fun­det ba­lan­ce og ret­nings­sans.

Når ar­bej­det og mak­ker­ska­bet med Den­nis Rit­ter ik­ke kal­der uop­hør­ligt, fi nder Rolf Sø­ren­sen sta­dig tid og plads til at få lidt vind på næ­sen og hol­de sig i for­svar­lig form på cyk­len. En­ten i det Nord­s­jæl­land, hvor han kør­te si­ne før­ste man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter i Hil­le­rød CC, el­ler som rej­se­le­der i Tosca­na, der gen­nem man­ge år i ud­læn­dig­hed bå­de blev et hjer­teland og et na­tur­ligt hjem­sted for Rolf Sø­ren­sen og hu­stru­en Sus­an­ne.

Pri­vat er Rolf Sø­ren­sen bo­sid­den­de med fa­mi­li­en i Ved­bæk, hvor der er plads til to tre­kvart­voks­ne dren­ge, en eft er­nø­ler og en hval­pet la­bra­dor.

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Rolf Sø­ren­sen lig­ner en mand, der har fun­det ba­lan­ce og ret­ning, selv om han ik­ke læn­ge­re sid­der i sad­len he­le ti­den. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.