Re­ser­ve­for­æl­dre

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOKMEDIE

Skør­tejæ­ge­ren Eric og den neu­ro­ti­ske Hol­ly kom­mer på en da­te sam­men, da de­res fæl­les ven­ner, det gift e par Ali­son og Pe­ter Novak vur­de­rer, at de vil væ­re et per­fekt match. Men Eric og Hol­lys da­te bli­ver en ka­ta­stro­fe, og der er ab­so­lut in­gen ke­mi mel­lem dem. Bag­eft er er Hol­ly ut­ro­ligt let­tet over, at hun kun skal ha­ve mini­malt med Eric at gø­re i f rem­ti­den. No­gen tid eft er da­ten sker der dog no­get, som æn­drer frem­ti­den for Eric og Hol­ly. For da Pe­ter og Al­li­son om­kom­mer i en tragisk ulyk­ke og eft er­la­der sig dat­te- ren Sop­hie på et år, får Eric og Hol­ly sam­men an­sva­ret for det lil­le barn. Pe­ter og Al­li­son har op­ret­tet et te­sta­men­te, hvo­ri de spe­ci­fi kt øn­sker, at Hol­ly skal væ­re Sophies gud­mor og Eric hen­des gud­far. Så hvis Hol­ly og Eric ik­ke vil svig­te Sop­hie og de­res af­dø­de ven­ners øn­ske, må de væ­re fa­mi­lie for hen­de. Nu for­sø­ger Hol­ly og Eric at læg­ge de­res uove­r­ens­stem­mel­ser bag sig. De fl yt­ter sam­men i de af­dø­de ven­ners hus, hvor

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: de prø­ver på at gi­ve den lil­le for­æl­d­re­lø­se pi­ge en sund op­vækst. Men det er at op­fo­stre et barn, når man er tvun­get sam­men. ( TV 2)

Hol­ly ( Kat­he­ri­ne Heigl) og Josh ( Eric Mes­ser) har dår­lig ke­mi, men den bli­ver de nødt til at over­vin­de, da de sam­men får an­sva­ret for de­res ven­ners lil­le pi­ge.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.